23 - 41 - M/01 STROJÍRENSTVÍ - MECHATRONIKA

Identifikační údaje

Název ŠVP: strojírenství
Zaměření: Mechatronika
Kód a název oboru vzdělání: 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: 1. 9. 2010
Adresa školy: SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84 Liberec 1
Zřizovatel školy: Krajský úřad Liberec

Mechatronika

Studijní obor Strojírenství se zaměřením na mechatroniku umožňuje studentům získat přehled a souvislosti mezi více oblastmi techniky než v samotném strojírenství. Technologie současnosti propojují poznatky z několika oborů a vyžadují absoloventy s jinou skladbou znalostí než kdysi.

graf - mechatronika

Celkové pojetí vzdělávání

Vzdělávací program je zaměřen na osvojování teoretických poznatků, rozvíjení logického a technického myšlení, získání dovedností potřebných pro řešení praktických úloh a zvládnutí komunikace v cizích jazycích. Důležitá je také schopnost analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky. Metody výuky a aktivity školy jsou voleny tak, aby v maximální míře podpořily motivaci žáků a jejich vlastní aktivitu. Začlenění průřezových témat je konkretizováno v rámci učebních osnov jednotlivých vyučovacích předmětů.

Materiály ke stažení

pdf dokument Možnosti uplatnění studenta pdf dokument Kompetence


Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné všeobecné předměty  
Český jazyk a literatura ČJL 3 2 2 3 10
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 4 13
Matematika MAT 5 3 3 4 15
Základy společenských věd ZSV 2 2 2 0 6
Fyzika FYZ 2 2 0 0 4
Chemie a ekologie CHA 2 0 0 0 2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Povinné odborné předměty          
Ekonomika EKO 0 0 0 3 3
Informační a komunikační technologie IKT 2/2 0 0 0 2/2
Cad systémy CAD 0 2/2 2/2 0 4/4
Počítačová podpora výroby CAM 0 0 0 2/2 2/2
Technická dokumentace TED 4/2 2 0 0 6/2
Mechanika MEC 3 3 2 0 8
Části strojů CAS 0 4/2 0 0 4/2
Stavba a provoz strojů SPS 0 0 4/2 5/2 9/4
Strojírenská technologie STT 2 3 4/1 4/2 13/3
Technická měření TEM 0 0 3/3 2/2 5/5
Elektrotechnika ELE 0 2 0 0 2
Mechatronika MET 0 0 2/1 3/1 5/2
Praxe PRA 3/3 3/3 3/3 0 9/9
 
Celkem vyučovacích hodin 33 33 32 32 130

© 2011 SPŠSE a VOŠ Liberec | webové stránky