23 - 41 - M/01 STROJÍRENSTVÍ - POČÍTAČOVÁ PODPORA TECHNIKY

Identifikační údaje

Název ŠVP: strojírenství
Zaměření: Počítačová podpora techniky
Kód a název oboru vzdělání: 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: 1. 9. 2010
Adresa školy: SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84 Liberec 1
Zřizovatel školy: Krajský úřad Liberec

Uplatnění absoloventa

Absolvent studijního oboru strojírenství je připraven především pro práci ve středních technickohospodářských funkcích v odvětví strojírenství a v příbuzných technických oborech při zajišťování:

  • konstrukční a technologické stránky výrobního procesu
  • v údržbě a provozu strojů a zařízení
  • obchodně-technických službách
  • marketingu apod.

Může vykonávat tyto pracovní pozice: konstruktér, technolog, programátor CNC strojů, konstruktér nástrojů a přípravků, mistr ve výrobě, výrobní dispečer, vedoucí provozu, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, zkušební technik, technik měření, pracovník racionalizace výroby, logistik, montážní technik, servisní technik, manažer prodeje a další.

Absolvent bude vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné i pro celoživotní vzdělávání, uplatnění na trhu práce a je připraven i pro studium všech oborů na technických a ekonomických fakultách vysokých škol a ke studiu příbuzných oborů na jiných podobně zaměřených vysokých školách a vyšších odborných školách.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné všeobecné předměty  
Český jazyk a literatura ČJL 3 2 2 3 10
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 4 13
Matematika MAT 5 3 3 4 15
Základy společenských věd ZSV 2 2 2 0 6
Fyzika FYZ 2 2 0 0 4
Chemie a ekologie CHA 2 0 0 0 2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Povinné odborné předměty          
Ekonomika EKO 0 0 0 3 3
Informační a komunikační technologie IKT 2/2 0 0 0 2/2
Cad systémy CAD 0 2/2 2/2 0 4/4
Počítačová podpora výroby CAM 0 0 0 3/3 3/3
Technická dokumentace TED 4/2 2 0 0 6/2
Mechanika MEC 3 3 2 0 8
Stavba a provoz strojů SPS 0 2 2 4 8
Konstrukční cvičení KOC 0 2/2 2/2 2/2 6/6
Strojírenská technologie STT 2 3 4/1 3 12/1
Technologická cvičení TEC 0 0 0 2/2 2/2
Kontrola a měření KOM 0 0 3/3 2/2 5/5
Elektrotechnika ELE 0 2 0 0 2
Automatizace AUT 0 0 2/1 0 2/1
Praxe PRA 3/3 3/3 3/3 0 9/9
 
Celkem vyučovacích hodin 33 33 32 32 130

© 2011 SPŠSE a VOŠ Liberec | webové stránky