Základní příkazy Unixu

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání

Základní příkazy Unixu obsahují příkazy, které umožňují efektivně pracovat v příkazovém řádku, zejména při zpracování textových dat. V seznamu jsou postupně představeny různé kategorie příkazů. Text je součástí série článků Práce s Linuxem. Čtenář zde navazuje na předchozí články (zejména Příkazový řádek v Unixu a Základní informace o systému). Základní zde uvedené příkazy jsou využity v dalších článcích (BASH: Přesměrování, BASH: Kolony).

Příkazy pro práci s adresáři

ls [cesta]
 • výpis obsahu adresáře
 • přepínače:
  • -a vypíše všechny soubory v adresáři včetně souborů, které začínají tečkou (tzv. skryté soubory)
  • -l dlouhý výpis (včetně práv, počet hardlinek, vlastníka, skupiny, délky, času poslední modifikace)
  • -t setřídí výpis podle data poslední modifikace, od nejnovějších ke starším
  • -u setřídí výpis podle času posledního přístupu k souboru, od nejnovějších ke starším
  • -r opačný způsob třídění
  • -F přidat znak k souborům určující jejich typ, normálním nic (spustitelný*, adresář/, symbolická linky@, FIFO|, socket=)
  • -R rekurzivní výpis podadresářů
  • -L vypsat soubor, na který ukazuje linka místo linky samotné (kombinace -RL jde i za linky)
  • -d vypíše adresáře jako ostaní soubory místo jejich obsahu
  • -f netřídit obsah adresáře
  • -i vypíše číslo i-nodu každého souboru
mkdir [adresář]
 • vytvoření adresáře
 • přepínače:
  • -p rekurzivní vytváření (více adresářů najednou)
rmdir [adresář]
 • smazání adresáře
 • adresář musí být prázdný (mazání neprázdných adresářů - viz: rm -r)
cd [adresář]
 • změna aktuálního adresáře
 • bez parametru přepne do domácího adresáře
cd dir   přepne do adresáře se jménem dir (absolutní nebo relativní cesta)
cd ..   přepne do nadřízeného adresáře
cd -    přepne do adresáře, ve kterém jsme byli naposledy (krok zpět)
cd ~/dir  označuje adresář dir ve vlastním domácím adresáři
cd ~huzva označuje domácí adresář uživatele s přihlašovacím jménem huzva
pwd
 • výpis aktuálního adresáře
du
 • vypíše obsazený prostor (výsledek v kB)
 • přepínače
  • -s spočítat jen výsledek za celý podstrom adresářů
  • -h výstup v jednotkách (kB, MB, GB apod.)

Příkazy pro práci se soubory

cp [soubor1] [cílové_jméno]
cp [soubor1] [soubor2] [soubor3] ... [cílový adresář]
 • kopírování souboru(ů), cíl musí být vždy uveden (tečka označuje aktuální adresář)
 • přepínače:
  • -r rekurzivní kopírování podadresářů
  • -i interaktivní (při přepisu souboru se ptá)
  • -a zachovává čas, vlastníka, skupinu, přístupová práva (používá se k archivaci)
mv [původní_jméno] [nové_jméno]
 • přejmenování souboru a jeho případný přesun
 • přesouvat adresáře lze jen v rámci jednoho filesystému (jednoho oddílu, resp. partition - jinak je nutné soubory kopírovat)
rm [soubor]
 • smazání souboru
 • přepínače:
  • -i interaktivní (každé mazání bude vyžadovat souhlas uživatele)
  • -f na nic se neptej a mazej
  • -r rekurzivní mazání včetně podadresářů
SMRTELNÉ: rm -rf .* (vyhoví i dvě tečky - příkaz maže i v nadřízených adresářích)
 SPRÁVNĚ: rm -rf .[^.]*
hexdump [soubor]
 • hexadecimální výpis bajtů v souboru
 • přepínače:
  • -C kromě hexadecimálního výstupu vypíše i ASCII reprezentaci znaků (kromě řídících znaků)
find [adresář] [podmínka] [operace]
 • rekurzivní prohledávání stromu adresářů a souborů
 • podmínka:
  • -name soubor nalezení souboru dle jména. Lze použít metaznaky *,?,[], musí však být uzavřeny do apostrofů nebo uvozovek nebo uvozeny zpětným lomítkem, aby byly interpretovány příkazem find a ne expandovány shellem. Varianta -iname soubor ignoruje velká/malá písmena
  • -user jméno hledá se soubor, jehož vlastníkem je uživatel jméno
  • -type typ hledá soubory daného typu, kde typ nabývá hodnoty:
   • f obyčejný soubor
   • d adresář
   • l linka
  • -atime n hledají se soubory, ke kterým bylo před n dny naposledy přistupováno
  • -mtime n hledají se soubory, do kterých byl před n dny proveden poslední zápis
  • -links n hledá se soubor se specifikovaným počtem odkazů (linků)
  • -size n hledají se soubory o velikosti n jednotek, kde jednotka je standardně 512 bajtů nebo se dá určit písmenem, které následuje těsně za číslem:
   • c v bajtech
   • k v kilobajtech
  • -a operátor logického součinu ("a")
  • -o operátor logického součtu ("nebo")
  • ! negace
 • pokud je před číselným výrazem (výše označeno jako n) uveden znak + (plus), znamená to že se budou hledat soubory, u nichž kritérium přesahuje danou hodnotu. Pokud je před číselným výrazem znak - (mínus), budou se hledat soubory s kritériem nedosahujícím danou hodnotu.
 • operace:
  • -print zobrazení jmen souborů, které byly vybrány (GNU find nalezené soubory zobrazuje i bez tohoto parametru)
  • -exec příkaz se soubory vybranými podle kritéria bude proveden uvedený příkaz, ve kterém znaky {} reprezentují jméno vybraného souboru, text příkazu musí být ukončen mezerou, zpětným lomítkem a středníkem \;
# nalezení souborů, které mají v názvu obsažen řetězec „conn“
find /proc -name \*conn\*
# nalezení souborů, které byly čteny nejdéle před 60 minutami
find /etc -type f -amin -60
# vypsání adresářů, které nepatří skupině „root“
find /etc -type d -not -group root -exec ls -ld {} \;

Textové utility

cat [soubor]
 • vypsání obsahu souboru
 • přepínače:
  • -n očíslovat na výstupu řádky (viz též příkaz nl)
tac [soubor]
 • vypsání obsahu souboru s obráceným pořadím řádků
head [soubor]
 • výpis začátku souboru (stadardně 10 řádků)
 • přepínače:
  • -číslo počet vypsaných řádků od začátku souboru
  • -c číslo počet vypsaných bajtů od začátku souboru
tail [soubor]
 • výpis konce souboru (stadardně 10 řádků)
 • přepínače:
  • -číslo počet vypsaných řádků od konce souboru
  • -cčíslo počet vypsaných bajtů od konce souboru
  • -f na konci souboru čekej a zobrazuj přírustky
file [soubor]
 • určí typ souboru podle jeho obsahu (spustitelný, GIF, ZIP, text, prázdný, linka, ...)
 • definice typů je v souboru /etc/magic (resp. /usr/share/magic)
stat [soubor]
 • vypíše obsah inodu (vlastník, poslední změna souboru a inodu, velikost, přístupová práva, atd.)
strings [soubor]
 • vypíše řetězce z binárního souboru
wc [soubor]
 • vypíše počet řádků, slov a písmen v souboru
 • přepínače:
  • -l počet řádků
  • -w počet slov
  • -c počet znaků
touch [soubor]
 • mění datum poslední modifikace souboru
 • když soubor neexistuje, je vytvořen nový s nulovou délkou
 • přepínače:
  • -t MMDDhhmm[[SS]RR][.ss] použít tento čas
cut [soubor]
 • vertikální řez souborem
 • přepínače:
  • -bpozice pozice vyříznutí podle sloupců počítáno od 1
  • -fpoložky položky (implicitní oddělovač je tabelátor)
  • -dznak definuje znak jako oddělovač položek (tj. jiný, než tabelátor)
 • tvar seznamu položek (pozic):
  • 2-5 druhá až pátá položka (pozice)
  • -5 první až pátá položka (pozice)
  • 1,7 první a sedmá položka
nl [soubor]
 • očíslovat řádky souboru (výstupu)
join [soubor1] [soubor2]
 • tiskne na výstup odpovídající řádky obou souborů podle společné identifikace
 • přepínače:
  • -1 sloupec z prvního souboru slučovat podle identifikace ze zadaného sloupce
  • -2 sloupec z druhého souboru slučovat podle identifikace ze zadaného sloupce
  • -t oddělovač použít jiný oddělovač v vstupních a výstupních souborech

Filtry

less [soubor] ...
 • vstup opisuje na výstup po stránkách, lepší a novější varianta příkazu more
 • název je slovní hříčka: program méně umí více, než program více, který toho umí méně, než program méně (more znamená anglicky více a less znamená méně)
 • ovládací klávesy:
  • mezera posun o stránku vpřed
  • b posun o stránku zpět
  • q konec programu
  • :n skočí na následující soubor uvedený na příkazové řádce
  • /řetězec hledat řetězec směrem dopředu
  • ?řetězec hledat řetězec směrem dozadu
  • n hledat další výskyt řetězce (v původním směru hledání)
  • N hledat další výskyt řetězce v opačném směru, než bylo zadáno původní hledání
  • F čeká a zobrazuje přírustky v souboru - obdoba příkazu tail -f soubor
dos2unix
 • provádí konverzi DOSového formátu konce řádku - znaky CR (Carriage Return - návrat vozíku tiskárny, kód 0x0D hexadecimálně, resp. 13 decimálně) a LF (Line Feed - posun papíru v tiskárně o jeden řádek, tj. 0x0A hexadecimálně, resp. 10 decimálně) do formátu konce řádků v Unixu (jen znak CR)
dos2unix soubor.txt
dos2unix < soubor.dos > soubor.unx 
unix2dos
 • provádí konverzi z Unixového formátu konce řádku (znak LF) na formát DOSu (znaky CR a LF)
tee [soubor]
 • filtr - opisuje vstup do souboru a zároveň na obrazovku
 • přepínače:
  • -a nový text se připojí na konec souboru
sort [+číslo] [přepínače] [soubor]
 • filtr - třídění vstupu
 • přepínače:
  • -n setřídění numerické (pokud jsou číselné hodnoty)
  • -r setřídění sestupné
  • -b ignorovat počáteční mezery
  • -f nebudou se rozlišovat malá a velká písmena (velká písmena jsou převáděna na malá)
  • -k číslo určuje sloupec, od kterého se posuzuje pořadí při třídění (číslovány od 1)
  • -k číslo1,číslo2 určuje rozsah sloupců pro třídění
  • -tznak určení znaku, který odděluje jednotlivé sloupce
  • -u z výstupního souboru budou vyloučeny duplicitní řádky (pro posouzení duplicit se porovnávají pouze klíče)
uniq [paramery] [soubor]
 • filtr - odstraňuje duplicitní řádky ze setříděného vstupu
 • přepínače:
  • -číslo přeskočí se zadaný počet řádků od začátku
  • -u budou se vypisovat pouze řádky, které nejsou duplicitní
  • -d budou se vypisovat pouze řádky, které jsou duplicitní
  • -c na začátku každého řádku se vypíše počet výskytů
grep [výraz] [soubor]
 • hledá výraz v souboru a vypisuje řádky, které ho obsahují
 • přepínače:
  • -c vypíše počet řádků, ve kterých byl nalezen vzor
  • -i ignoruje rozdíly mezi malými a velkými písmeny
  • -l zobrazuje pouze jména souborů, ve kterých byl nalezen vzor
  • -n zobrazí čísla řádků obsahujících vzor
  • -s potlačen chybový výstup
  • -v vypíše řádky neobsahující vzor
  • -r rekurzivní hledání v podadresářích
  • -q nalezený řádek se nevypisuje - používá se např. v testech ve skriptech, kde jen testujeme návratový kód, tj. nalezeno - pravda (0), nenalezeno - nepravda (1)
 • při specifikaci hledaného řetězce lze použít regulární výraz, ve kterém lze použít následující speciální znaky (doporučuji zapisovat regulární výraz do uvozovek či apostrofů):
^ začátek řádku 
$ konec řádku 
. libovolný znak 
* libovolný počet opakování předchozího znaku 
[] právě jeden znak z množiny znaků uvedených v těchto závorkách, při specifikaci lze použít následující dva speciální znaky:
- používá se pro označení intervalu znaků z množiny ASCII (např. a-z, 0-9) 
^ negace výčtu znaků 
\ potlačení speciálního významu následujícího znaku 

Příklady regulárních výrazů:

^#     řádky začínající znakem křížek (hash)
^$     prázdné řádky
^.$    řádky obsahující právě jeden znak
^[a-z]*$  řádky obsahující pouze malá písmena
\.[0-9]  výraz označuje tečku následovanou číslicí

Příklady použití:

grep '[hs]d[a-z]$' /proc/partitions  # vypíše seznam pevných disků a jejich velikostí (v KiB)
iconv
 • filtr - konverze kódování
 • přepínače:
  • -l vypíše seznam kódování (cp1250, utf8, iso8859-2, …)
  • -f xx kódování znaků na vstupu (zadejte místo „xx“)
  • -t kódování znaků na výstupu

Příklady použití:

iconv -f cp1250 -t utf8 < vstup.txt > vystup.txt

Porovnávání souborů

cmp
 • porovnává dva soubory po jednotlivých bajtech, ohlásí první rozdílný bajt
 • přepínače:
  • -s potlačení výstupu o nalezených odchylkách
diff soubor1 soubor2
 • porovnává dva soubory po jednotlivých řádcích a hledá rozdíly mezi nimi
 • vypisuje změněné řádky, výstup se používá jako vstup pro program patch
 • přepínače:
  • -u unifikovaný výstup (používá se nejčastěji, modifikované řádky jsou odlišeny znaky plus a mínus, které vyjadřují, zda byl řádek smazán nebo přidán; změněné řádky jsou obklopeny původními,aby se při použití programu patch poznalo, je-li zpracovávaný soubor ve stavu, který byl zachycen programem diff)
  • -r rekurzivní běh
  • -N zahrnuty i nové soubory
 • popis standardního výstupu programu (unifikovaný formát viz výše):

Ve výpisu je nejdříve údaj o typu a rozsahu nalezených změn, poté následuje výpis řádek z obou souborů: znak < označuje řádky prvého souboru, znak > označuje řádky druhého souboru. Údaj o typu a rozsahu změn má tuto strukturu m x n, kde:

m označuje čísla řádek prvního souboru 
n označuje čísla řádek druhého souboru 
x může nabývat hodnot:
a přidání řádků k prvnímu souboru 
d zrušení řádků z druhého souboru 
c změna znaků na řádcích 

Např. zápis 8,20 c 8,22 označuje že na řádcích 8 až 20 z prvního souboru byly provedeny změny, které jsou zapsány na řádcích 8 až 22 druhého souboru (současně byly dva řádky vloženy).

comm [-123] soubor1 soubor2
 • zjišťuje, které řádky ve dvou setříděných souborech jsou stejné
 • výstup obsahuje tři vzájemně se prolínající sloupce s následujícím významem:
  • 1. sloupec - řádek je v prvním souboru, není ve druhém
  • 2. sloupec - řádek je ve druhém souboru, není v prvním
  • 3. sloupce - řádek je v obou souborech
 • přepínače:
  • -123 potlačí výstup příslušného sloupce (např. -13 propustí na standardní výstup pouze druhý sloupec)
patch
 • nástroj na zahrnutí změn podle výstupu nástroje diff do zvoleného souboru
  • -b přípona uložit zálohu souboru s udanou příponou
  • -R reverzní změna (též pokud někdo porovnal příkazem diff soubory obráceně)

Ostatní

clear
 • smazání obrazovky (lze použít i kombinaci kláves CTRL+l)
mail příjemce
 • odeslání e-mailu, parametrem je e-mailová adresa příjemce
 • nejsou-li poskytnuty potřebné údaje, přepne se do interaktivního režimu, a v něm se zeptá na příjemce, subjekt a tělo e-mailu
  • subjekt a příjemce je možné specifikovat na příkazovém řádku
  • tělo e-mailu lze předat na standardní vstup
 • přepínače:
  • -s určení subjektu (víceslovný do uvozovek)
  • -a určení souboru s přílohou, lze opakovat pro zadání více příloh (podpora jen v novějších verzích příkazu mail)
mail -s "Test 1" rene.huzva@pslib.cz < /etc/motd       # tělo je soubor /etc/motd
echo Tělo e-mailu | mail -s "Test 2" rene.huzva@pslib.cz   # tělo je standardní vstup skrze rouru od příkazu echo
mutt
 • klient pro čtení/posílání elektronické pošty
 • příjemce je zadán jako parametr
  • -s určení subjektu (víceslovný do uvozovek)
  • -a určení souboru s přílohou, lze opakovat pro zadání více příloh
 • pokud je mutt spuštěn v interaktivním režimu, spouští se pro vytvoření zprávy standardně editor VI, a proto je vhodné před spuštěním nastavit proměnnou prostředí EDITOR (nebo VISUAL)
mutt -s "Test 2" -a /etc/passwd rene.huzva@pslib.cz < telo-emailu.txt
export EDITOR=mcedit
mutt -s "Test 2" -a /etc/passwd rene.huzva@pslib.cz