pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

Provozní a bezpečnostní pokyny pro práci v elektrolaboratořích

 1. Studenti musí být prokazatelně seznámeni s těmito předpisy a s poskytováním první pomoci při úrazu elektrickým proudem.
 2. Studenti smějí vstupovat do laboratoře jen se svolením vyučujícího.
 3. Při vstupu do laboratoří musí být studenti přezuti. Je zakázáno vstupovat v bundách a kabátech a odkládat je zde.
 4. Je zakázáno odkládat v laboratoři věci, které přímo nesouvisí s výukou ve škole.
 5. V laboratoři je zakázáno jíst, pít apod. Při případné svačině o velké přestávce musí všichni studenti opustit laboratoř.
 6. Každý student musí být seznámen s existencí a umístěním tlačítka CENTRAL STOP k vypnutí vlastního pracoviště i pracovišť ostatních.
 7. Při měření se nikdo nezabývá jinou činností, než příslušnou prací, která souvisí s měřením, tzn. zapojování přístrojů, obsluhou ovládacích prvků a zápisem naměřených hodnot.
 8. Při vlastním měření je zakázáno mít na sobě kovové předměty, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem (prstýnky, náramky, řetízky apod.).
 9. Studenti nesmí mít na sobě volně vlající oděvy a košile a trička bez rukávů. Rukávy nesmí být vyhrnuty.
 10. Není-li určeno vyučujícím jinak, přichází studenti na měření připraveni. Hrubá neznalost měřené úlohy může mít za následek vykázání studenta z měření (cvičení). Student je povinen si měření nahradit v termínu vypsaném vyučujícím.
 11. Postup při měření
  - před zahájením může vyučující provést teoretický rozbor úlohy a upřesnit činnost studentů při vlastním měření
  - na pokyn vyučujícího si student vyzvedne měřící přístroje a přípravky, potřebné proměření, a provede zapojení měřené úlohy 
  - požádá vyučujícího o kontrolu zapojení
  - je-li zapojení v pořádku, může student na přímý pokyn vyučujícího zapnout obvod
  - po ukončení měření student obvod vypne a oznámí vyučujícímu ukončení práce
  - na pokyn vyučujícího provede rozpojení obvodu, úklid přístrojů a přípravků
  - ve zbytku času provádí student výpočty a vyhodnocení úlohy
 12. Při měření je zakázáno
  - samostatně zapínat obvod bez svolení vyučujícího, nedodržení zákazu je hodnoceno jako hrubé porušení bezpečnostních předpisů
  - manipulovat s přístroji a přípravky, je-li obvod pod napětím (s výjimkou činností, které souvisí s obsluhou přístrojů - například změna rozsahu)
  - dotýkati se jiných kovových předmětů (např. kostry rozvaděče)
 13. Jestliže student při měření zjistí poruchový nebo havarijní stav, okamžitě provede vypnutí obvodu a oznámí tuto skutečnost vyučujícínu.
 14. Jestliže dojde při měření k úrazu, student to okamžitě oznámí vyučujícímu, který následně provede záznam do Knihy úrazů. Student je povinen znát první pomoc při úrazu elektrickým proudem a v případě potřeby ji poskytnout.
 15. Při mimořádné události, která by vznikla mimo vlastní pracovičtě (například úraz elektrickým proudem), provede student okamžité vypnutí všech pracovišť centrálním STOP tlačítkem.
 16. Při hrubém porušení bezpečnostních předpisů může být student vykázán z hodiny s případným dalším postihem. Chybějící nebo nedokončené měření si musí nahradit v termínu určeném vyučujícím.
 17. Dojde-li k poškození přístrojů nebo přípravků nedodržením provozních a bezpečnostních předpisů, je student povinnen tyto škody nahradit.
 18. Hodnocení studentů je dáno klasifikačním řádem.
(24.1.2014 Jan Šimůnek)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz