pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

Pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při školních akcích

  1. Před zahájením akce, případně na jejím začátku, je pedagogický dozor povinen prokazatelně poučit všechny žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví a upozornit na případná rizika a nebezpečí podle místních podmínek. Je nutné vymezit bezpečný prostor, ve kterém žáci mohou trávit volný čas po skončení společných činností.
  2. Dále dozor upozorní žáky na dodržování pokynů a opatření vydávaných za účelem hladkého průběhu školní akce a na nutnost dodržování zvláště některých ustanovení školního řádu ve změněných podmínkách (provádění činností podle pokynů, věcné a slušné chování, vyloučení kouření, alkoholu, nebezpečných a nepatřičných věcí, větších peněžních obnosů a cenností) a na povinnost předcházet svým chováním a jednáním škodám na majetku a zdraví spolužáků.
  3. Samostatnou přepravu jednotlivých žáků (neplnoletých) na místo konání výletu povolovat nelze, a to ani se souhlasem rodičů. Lze ale vyhovět jejich písemné žádosti, ve které sdělují, že přepravu žáka do místa konání výletu zajistí sami a předají ho vedoucímu na domluveném místě. Totéž platí pro cestu zpět.
  4. Při výletech a exkurzích do podniků a institucí (ZOO, galerie, muzea...) v místě sídla školy (v katastru města Liberec) stačí na vedení 1 třídy 1 pedagogický pracovník.
  5. Při akcích mimo sídlo školy musí dozor nad jednou třídou vykonávat nejméně 2 pracovníci, z toho aspoň jeden musí být pedagogický, jako druhý může být i jiná dospělá a poučená osoba (rodič, asistent, ...). Vícedenní pobytové akce lze pořádat pouze v zařízeních, která vyhovují obecně závazným právním předpisům a  směrnicím, a to zejména ze zdravotního hlediska.
  6. Při cykloturistice odpovídá 1 pedagogický dozor nejvýše za 15, v silničním provozu za 10 žáků. Vedoucí před vyjetím ověří povinné vybavení a technický stav kol a znalosti žáků o základních pravidlech silničního provozu. Žáci musí mít přilbu. Dále doporučuji informovat se u vyučujících TEV a třídního na zdravotní stav a fyzickou způsobilost přihlášených žáků. Trasy přesunu a vyjížděk volí vedoucí s ohledem na způsobilost žáků, stav komunikací a frekvenci dopravy.
  7. Při horských túrách musí být pedagogický dozor znalý nebezpečí hrozících v horách, musí důsledně respektovat aktuální podmínky - zejména povětrnostní a terénní a musí dodržovat písemné (výstražné tabule) i ústní pokyny horské služby. Oznamuje na příslušném místě trasu túry a předpokládaný čas návratu.
  8. Horolezeckou činnost smí s žáky provádět pouze instruktor horolezectví - člen horolezeckého svazu a za dodržování bezpečnostních pravidel vydaných horolezeckým svazem.
  9. Při vodní turistice odpovídá 1 vedoucí (může to být pouze aprobovaný učitel TEV, vyškolený instruktor nebo zkušený vodák) v lehkých podmínkách za nejvíce 5 kanoí nebo kajaků nebo za 2 pramice, v obtížnějších podmínkách je nezbytné počet lodí na 1 vedoucího snížit a vybavit žáky plovacími vestami, případně i přilbami, v souladu s informacemi o obtížnosti toku uvedenými v "kilometráži vodního toku".
  10. Koupání lze provádět jen na vyhrazených místech, kde je koupání povoleno. Vedoucí toto místo osobně prověří a vymezí prostor, kde se mohou žáci pohybovat (plavat). Před zahájením provede na místě koupání prezenci, vydá pokyny k zajištění bezpečnosti tak, aby je slyšeli a brali na vědomí všichni žáci. Žáky rozdělí na skupiny podle stupně vyspělosti. Do vody vstupuje vždy pouze jedna skupina nejvýše o deseti žácích rozdělených na dvojice, v nichž se žáci navzájem sledují. Koupání zahajuje po řádném rozcvičení a délku pobytu ve vodě stanoví se zřetelem na zdravotní stav žáků, trénovanost, teplotu vody a vzduchu a další místní podmínky. V žádném případě nepovoluje provádění skoků do vody, potápění a další riskantní činnosti. Má neustálý přehled o celém prostoru a koupajících se žácích. Po skončení koupání překontroluje stav žáků.

Josef Šorm
ředitel školy

19. 1. 2012

(18.2.2013 Jan Šimůnek)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz