pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

Provozní řád šaten

Provoz šaten organizuje pověřený zástupce ředitele Mgr. Jan Šimůnek, dále jen ZŘ. Ten přiděluje třídě skříňky dle počtu žáků a řeší případy, které nemůže vyřešit TU.

Třídní učitel (TU) seznámí studenty s tímto řádem. Přiděluje skříňky studentům, vede jejich evidenci a zajišťuje shodu s centrální evidencí (elektronicky hlásí změny ZŘ).

Skříňku a klíčky k ní přiděluje TU na začátku studia obvykle dvěma studentům. TU je povinen nejméně jednou za čtvrtletí zkontrolovat stav třídě přidělených skříněk. Ve spolupráci se ZŘ řeší TU závažné případy poškození skříněk. Je oprávněn v případě zaviněného neopravitelného poškození požadovat od studenta finanční náhradu. Na konci docházky studentů do školy TU převezme od studenta skříňky zpět. Skříňky musí být nepoškozené, vyklizené a čisté.

Student vstupuje do školy a odchází z ní přes dvůr a šatnu, kde se obléká a přezouvá. Přístup do šaten je umožněn pomocí čipu od 6:30 do 19:00 (v pátek do 15.00), s výjimkou mezi 7:55 až 8:10, protože příchod později než v 7:55 již neumožňuje být včas připraven na první vyučovací hodinu a je považován za pozdní příchod. Pobyt v šatnách mimo dobu potřebnou na přezutí a převlečení je zakázán.

Šatní skříňka je určena pouze na odložení venkovní obuvi, svrchního oděvu a krátkodobé uložení převlečení na TEV a PRA.

Skříňka není trezor a neslouží k ukládání cenných věcí a peněz!!

Skříňku student pokaždé zamyká pouze školou přiděleným visacím zámkem. Použití jiného zámku není přípustné a takovýto zámek bude bez náhrady a upozornění odstraněn. Student má obvykle po celou dobu své docházky přidělenu stejnou skříňku. Skříňka nesmí být ponechána odemčená, vyklízí se na hlavní prázdniny a s ukončením docházky. Jeden klíč je uložen u ZŘ. Škola si vyhrazuje právo skříňku bez oznámení kdykoliv z provozních či kontrolních důvodů odemknout.           

Student udržuje svou skříňku a zámek v pořádku (včetně číselného označení). Je zakázáno novou skříňku jakkoliv upravovat, polepovat samolepkami, popisovat či jinak poškozovat, a to i zevnitř. Drobné škody či závady odstraní student ihned sám. Bez prodlení nahlásí TU závažné poškození skříňky třetí osobou (pokud možno i se jménem viníka), jinak je za škodu odpovědný.

Provoz v šatnách je z bezpečnostních důvodů, ochrany majetku a prevence krádeží monitorován kamerami.

(19.5.2015 Jan Šimůnek)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz