pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

ICT vzdělávání úrovně Z

Školení základních uživatelských ICT znalostí a dovedností

Cíle

Hlavním cílem přípravy Z je motivovat pedagogické pracovníky k použití počítače ve škole i doma a vybavit je pro tento účel základními uživatelskými znalostmi a dovednostmi, a to včetně schopnosti tyto dále aktivně samostatně rozvíjet.

Za základní uživatelské dovednosti a znalosti se považuje:

 • základní přehled o počítači a počítačové síti, zvládnutí základní počítačové terminologie,
 • základní schopnost práce s operačním systém a práce v počítačové síti,
 • znalost základů práce s textovým editorem, a to včetně základních typografických pravidel,
 • schopnost využívat elektronickou poštu pro odesílání a přijímání zpráv,
 • základy práce s www prohlížečem včetně zkušeností s vyhledáváním informací,
 • seznámení se s vybranými příklady běžného výukového programového vybavení,
 • poznání, že není třeba téměř nic z ovládání znát zpaměti, ale že je nutné mít schopnost orientovat se v systému nápověd a umět vyhledávat potřebné informace,
 • uvědomění si faktu, že ovládání všech aplikací v grafickém prostředí je dnes velmi podobné a většinou se dá modifikovat podle přání a zvyklostí uživatele.

Organizace školení

Školení probíhá v prostorách školicího pracoviště. Po dohodě mezi školicím pracovištěm a vedením školy či školského zařízení, ze kterého je více účastníků školení, může školení probíhat také přímo v prostorách této školy či školského zařízení, má-li odpovídající technické a programové vybavení.

Průběh výuky

Výuka by měla probíhat s využitím programovém vybavení, které mají učitelé na škole skutečně k dispozici, a neměla by zdůrazňovat specifika použitého programového vybavení ani jeho jednotlivých verzí. Lektoři si musí uvědomit, že cílem není učitele zastrašit ani jinak stresovat, ale naopak motivovat je k tvořivému využívání ICT.

Je zcela přirozené, že ne všichni účastníci školení dosáhnou stejné úrovně znalostí a dovedností, je však nutné, aby získali schopnost pomocí experimentování, manuálů a systému nápověd zvládat i nové úkoly. Proto by při praktických cvičeních měly být zařazeny také úkoly typu "Zjistěte, jak se udělá…".

Příprava pedagogických pracovníků by měla vést k pochopení významu svobodného přístupu k informacím a práce s nimi pro rozvoj společnosti i jednotlivce. Výuka by měla probíhat v přiměřené míře také s důrazem na osvojení správné odborné terminologie.

OBSAH ŠKOLENÍ

Hardware (2 hodiny)

 • Princip práce počítače, základní pojmy (informace, bit, byte, software, hardware).
 • Základní části počítače a jejich funkce (procesor, operační paměť, pevný disk).
 • Další části počítače (disketová mechanika, CD/DVD mechanika, monitor, klávesnice, myš a další polohovací zařízení).
 • Přídavná zařízení (tiskárny, scanner, modem, reproduktory, mikrofon, dataprojektor, interaktivní tabule).
 • Zapojení počítače a připojení periferií.
 • Zapnutí a vypnutí počítače, hardwarový restart.
 • Údržba počítače (čištění monitoru, myši a klávesnice).
 • Počítačová síť (druhy počítačů, počítačová síť, server, pracovní stanice, síťová tiskárna).
 • Hygiena počítačového pracoviště (hygienické požadavky, ergonomie, bezpečnost).

Operační systém (7 hodin)

 • Software (operační systém, aplikační software)
 • Operační systémy (příkazový řádek, grafické uživatelské rozhraní, systémy Windows, Linux, Solaris, Mac OS).
 • Prostředí operačního systému (pracovní plocha, Hlavní panel, nabídka Start). Okna (aplikační, dokumentová, dialogová).
 • Aplikační okno (záhlaví, základní nabídka /panely nástrojů/, stavový řádek, posuvníky, pracovní plocha).
 • Manipulace s oknem (minimalizace, maximalizace, změna velikosti, přesun, zavření, přepínání mezi okny).
 • Klávesnice (rozmístění a významy kláves, speciální klávesy, myš a další polohovací zařízení).
 • Použití nápovědy (obsah, rejstřík, vyhledávání).
 • Soubor (program, datový soubor), složka. Popis souboru (jméno, přípona, velikost, datum vytvoření, atributy, umístění).
 • Struktura složek (vytvoření, odstranění, přejmenování, přesun a kopírování složky).
 • Zobrazení a řazení objektů ve složce.
 • Jednoduchý textový a grafický editor (Poznámkový blok, Malování), uložení souboru do složky.
 • Výběr, odstranění, přejmenování, přesun a kopírování objektů (složek, souborů).
 • Aplikace Schránka a Koš.
 • Ovládací panely (nastavení vlastností klávesnice a myši).
 • Přizpůsobení grafického rozhraní (pozadí, spořič obrazovky, nastavení).
 • Principy práce v lokální počítačové síti (uživatelé, přístup k datům a sdíleným zařízením).
 • Úvod do problematiky počítačových virů (antivirová prevence, zálohování dat).
 • Vyhledání souboru (podle části názvu, data vytvoření).
 • Komprimace a dekomprimace souborů.
 • Update systému (Windows Update, Office Update).
 • Údržba pevného disku (vyčištění disku, defragmentace).
 • Instalace a odebrání programu.

Výukové programové vybavení (2 hodiny)

 • Klasifikace a ukázky programového vybavení, možnosti využití na jednotlivých typech škol.
 • Začlenění výukového programu do výuky, výhody a nevýhody současných programů.
 • Evaluační web MŠMT.

Textový editor (9 hodin)

 • Prostředí textového editoru (dokument, panel nabídek, panely nástrojů, stavový řádek, měřítko zobrazení).
 • Zásady psaní textu v textovém editoru (stavební prvky dokumentu - písmeno, slovo, odstavec, přiřazení stylu odstavce).
 • Vytvoření nového dokumentu.
 • Uložení dokumentu, první uložení a pojmenování souboru, další ukládání.
 • Otevření a zavření uloženého dokumentu.
 • Pohyb v textu (myš, klávesnice).
 • Výběr části textu (pomocí myši, klávesnice).
 • Kopírování, přesun a odstranění části textu, práce se Schránkou.
 • Práce s několika otevřenými dokumenty (přepínání mezi nimi).
 • Formátování písma (písmo, řez, velikost, podtržení, barva, styl).
 • Formátování odstavce (zarovnání, odsazení, mezery, řádkování, tok textu).
 • Vzhled stránky (okraje, záhlaví a zápatí, datum a čas, číslování stránek, vložení konce stránky).
 • Číslovaný seznam a odrážky.
 • Tabulátory (druhy zarážek, vkládání pomocí Pravítka).
 • Jednoduché tabulky (vytvoření tabulky a její základní formátování).
 • Vyhledání a nahrazení řetězce v dokumentu.
 • Nastavení jazyka a kontrola pravopisu.
 • Základní typografická pravidla (kombinování písem, vázání odstavců, zvýraznění části textu apod.).
 • Tisk dokumentu.
 • Vkládání obrázku do dokumentu a jeho formátování (obtékání, ohraničení).
 • Vkládání symbolů a speciálních znaků.
 • Psaní textu do sloupců a textových polí.
 • Ohraničení a stínování textu.
 • Použití stávajících stylů odstavců.
 • Vytváření vlastních stylů.
 • Použití vestavěných šablon (životopis, dopis, ...).
 • Nastavení prostředí (zobrazení panelů nástrojů).

Internet (3 hodiny)

 • Co je to Internet, jak pracuje.
 • Základní pojmy při práci s Internetem (www stránky, e-mail, URL adresa, hypertextový odkaz).
 • Způsoby připojení počítače k Internetu.
 • Práce s www prohlížečem (panel Adresa, tlačítko Zpět, Předat k), pohyb po www stránkách.
 • Historie, Oblíbené položky.
 • Uložení a vytisknutí webové stránky.
 • Zkopírování a úprava textu a obrázku z Internetu.
 • Důležité české a zahraniční webové stránky.
 • Vyhledávání na Internetu.
 • Základní informace o bezpečnosti na Internetu.
 • Možnosti Internetu (státní správa na Internetu, virtuální obchody apod.).
 • Další nastavení internetového prohlížeče (domovská stránka, zabezpečení).

Elektronická pošta (2 hodiny)

 • Princip elektronická pošty (srovnání s klasickou poštou, e-mailová adresa).
 • Prostředí poštovního klienta (panel nabídek, panely nástrojů, základní nastavení). 
 • Složky (doručená pošta, odeslaná pošta, koncepty, odstraněná pošta).
 • Struktura e-mailové zprávy (odesílatel, adresát, předmět, text zprávy).
 • Vytvoření a odeslání nové zprávy, pravidla pro psaní zpráv (diakritika).
 • Odeslání zprávy několika adresátům (kopie a slepá kopie).
 • Přiložení souborů ke zprávě (příloha).
 • Přečtení příchozí zprávy, uložení (otevření) přílohy.
 • Odpověď a přeposlání zprávy.
 • Vytvoření vlastních složek a uspořádání pošty v nich.

ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ ÚROVNĚ Z

Pedagogický pracovník vybavený výše uvedenými znalostmi a dovednostmi může získat osvědčení (certifikát) úrovně Z třemi různými způsoby:

 1. Školení ukončené ověřením znalostí je určeno pro začátečníky, kteří nemají zkušenosti s obsluhou počítače. Absolvují školení a musí úspěšně složit test či projít praktickým ověřením znalostí.
 2. Absolvování pouze testu či praktického ověření znalostí je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří již získali potřebné znalosti a dovednosti samostudiem, případně jiným způsobem.
 3. Administrativní udělení. Pedagogičtí pracovníci, kteří již absolvovali jiný typ ICT vzdělávání mohou požádat o administrativní udělení osvědčení (certifikátu). Uznávají se následující formy ICT vzdělávání:
  1. Absolvování vysokoškolského předmětu zaměřeného na ICT a ukončeného zkouškou, zkouška nesmí být starší sedmi let. Prokazuje se zápisem v indexu.
  2. Absolvování ECDL. Prokazuje se osvědčením ECDL Start a ECDL Certifikát.
  3. Absolvování vzdělávací akce srovnatelného obsahu zaměřené na ICT a akreditované MŠMT v rámci DVPP. Prokazuje se osvědčením.
  4. Administrativně může být osvědčení (certifikát) na požádání uděleno rovněž aprobovaným učitelům informatických předmětů.

Další informace o modulu P na stránkách SIPVZ.

(4.12.2005 Tomáš Kazda)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz