pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

ICT vzdělávání úrovně P

Školení poučených uživatelů

Školení P se skládá celkem ze 3 modulů a je určeno uživatelům se základními ICT znalostmi a dovednostmi (podmínkou je osvědčení (certifikát) Z). Hlavním cílem je vybavit absolventa nutnými ICT kompetencemi, které potřebuje učitel při využití ICT ve výuce.

Obsah i forma jednotlivých modulů by měly respektovat specifika jednotlivých typů školských zařízení. Obsah úvodního povinného modulu je pro daný typ školského zařízení shodný. Po absolvování úvodního modulu si pedagogický pracovník vybírá dva další moduly z nabídky volitelných modulů.

Školení jednotlivých modulů mohou v akreditovaném (certifikovaném) školicím středisku vést pouze lektoři certifikovaní MŠMT.

ÚVODNÍ MODUL Školení poučených uživatelů (P0)

Cíle

Tento modul je povinným úvodem pro zájemce o další vzdělávání v úrovni P. Navazuje na školení Z, upevňuje získané vědomosti a obsahuje některá témata rozšiřující a doplňující toto školení. Základní cíle úvodního modulu jsou informační a motivační. Školení má pedagogického pracovníka seznámit s dalšími možnostmi smysluplného užití výpočetní techniky ve školní praxi, motivovat jej pro toto užití, vybavit jej základními ICT kompetencemi, které potřebuje pro využití informačních technologií ve výuce, a poskytnout mu informace pro následný účelný výběr navazujících specializovanějších modulů.

Za klíčové uživatelské znalosti a dovednosti se považuje:

 • schopnost pokročilé práce s elektronickou poštou (poštovní klient i webové rozhraní),
 • znalost základních možností komunikačních prostředků počítačových sítí,
 • porozumění aspektům (výhodám a nevýhodám) jednotlivých způsobů komunikace,
 • zvládnutí pokročilejší práce s textovým editorem a schopnost tyto znalosti aplikovat,
 • znalost základních principů práce s rastrovými a vektorovými obrázky,
 • základní orientace v možnostech využití grafických programů ve výuce,
 • znalost principů vytváření, fungování a působení počítačových prezentací,
 • schopnost vytvořit jednoduchou prezentaci s využitím šablony návrhu,
 • praktické zvládnutí elementárních činností v tabulkovém kalkulátoru,
 • orientace v datových strukturách tabulkových kalkulátorů a možnostech jejich využití,
 • základní orientace v pokročilejších možnostech tabulkového kalkulátoru,
 • základní znalost elementárních pojmů a principů z oblasti počítačových sítí,
 • orientace v základních možnostech a způsobech využití školní počítačové sítě,
 • schopnost instalovat a odebrat jednoduché programy na pracovní stanici,
 • identifikace se základními pravidly pro použití sítě, orientace v problematice virů,
 • základní orientace v možnostech využití informačních technologií ve výuce,
 • motivace a základní připravenost k tvůrčímu využití ICT ve výuce v rámci aprobace,
 • připravenost k objevování dalších rolí ICT a z nich vyplývajících změn ve výuce.

Organizace školení

Školení probíhá v prostorách vybraného školicího pracoviště. Po dohodě mezi vybraným školicím pracovištěm a vedením školy či školského zařízení, ze kterého je více účastníků školení, může školení probíhat také v prostorách této školy či školského zařízení, má-li odpovídající technické a programové vybavení.

Školení úvodního modulu P mohou vést jen lektoři certifikovaní pro tento modul. Jejich seznam je zveřejněn na webových stránkách MŠMT a na portálu E-gram. Pokud je to organizačně možné, je vhodné sestavovat skupiny účastníku jako homogenní (typ školy a blízké aprobace). Nutnou podmínkou pro možnost přihlášení na úvodní modul P je získaná certifikace Z. Počet účastníků školení může být maximálně 15 v jednom běhu školení a musí být dodržena podmínka, že každý účastník má k dispozici počítač.

Časová dotace je stanovena na 20 + 10 vyučovacích hodin (vyučovací hodina má 45 minut, 20 hodin je prezenčně, 10 hodin je vyhrazeno pro distanční formu). Školení musí být ukončeno do čtyř měsíců od svého zahájení. Časovou organizaci si stanoví vybrané školicí pracoviště, které si také určuje studijní materiály a formy další podpory výuky.

Průběh výuky

Výuka má probíhat především s využitím programovém vybavení, které mají učitelé na škole skutečně k dispozici, a neměla by zdůrazňovat specifika použitého programového vybavení ani jeho jednotlivých verzí. Je zcela přirozené, že ne všichni dosáhnou stejné úrovně znalostí a dovedností, je však nutné, aby získali schopnost pomocí experimentování, manuálů a systému nápověd zvládat i nové úkoly. Výuka musí být také prováděna s důrazem na osvojení správné odborné terminologie.

OBSAH ŠKOLENÍ P0

Elektronická komunikace (3 hodiny)

 • Práce se složkami, vytvoření podsložky, přesuny zpráv mezi (pod)složkami.
 • Vyhledávání ve složkách přijatých a odeslaných zpráv, manipulace se zprávami.
 • Potvrzení o doručení, vlastnosti zpráv (priorita).
 • Přístup k příspěvkům prostřednictvím poštovního klienta (výhody a nevýhody).
 • Přístup k příspěvkům prostřednictvím webového rozhraní (výhody a nevýhody).
 • Práce se skupinami (distribuční list), kopie, skrytá kopie.
 • Možné formáty zpráv (prostý text, formát HTML).
 • Práce s přílohami, komprimace souborů, přenos většího objemu dat.
 • Viry, antivirová řešení (na stanici, na serveru, u poskytovatele připojení).
 • Základní principy elektronického podpisu, šifrování zpráv.
 • Etika v elektronické poště (nevyžádané zprávy - spam, hoax).
 • Principy a funkce elektronických konferencí.
 • Přístupy k příspěvkům prostřednictvím e-mailu a webového rozhraní.
 • Typy konferencí (podle atributů veřejnost, otevřenost, moderovanost).
 • Vhodné ukázky funkčních konferencí (např. na http://www.spomocnik.cz/).
 • Základní funkce a využití on-line chatu.
 • Funkce akronymů a emotikonů (smajlíky).
 • Další komunikační prostředky (videokonference, IP telefonie, i-rádia, i-TV).
 • Kolaborativní prostředí, e-learningové kurzy, on-line vzdělávání.

Rozšiřující témata

 • Práce s adresářem, tisk kontaktů a export kontaktů.
 • Automatické zahrnutí podpisu a přiložení vizitky do zprávy.
 • Filtry, třídění doručených zásilek, blokování odesílatelů.
 • Nastavení poštovního klienta (adresy příchozích a odchozích serverů apod.).
 • Seznámení s návodem, FAQ, etika na síti, pravidla chování v konferencích.
 • Přihlášení do konference, čtení příspěvků, zaslání příspěvku, zaslání odpovědi.
 • Změna nastavení, zaslání příkazu (např. HELP).
 • Odhlášení z konference, založení nové konference.
 • On-line chat – přístup přes www rozhraní nebo specializovaný program.
 • Přihlášení do diskuse, odhlášení z diskuse, volba a smysl přezdívky.
 • Procházení místností (témat diskusí), stálé a dočasné místnosti.
 • Zakládání a rušení místností, funkce správce chatu, šeptání mezi dvěma účastníky.

Pokročilá práce s textem (4 hodiny)

 • Nápověda textového editoru – obsah, rejstřík, vyhledávání.
 • Další možnosti nápovědy (v dialogovém okně, Pomocník Office, na síti WWW).
 • Vkládání symbolů a speciálních znaků, práce se schránkou – vložit jinak.
 • Vkládání obrázků, nastavení formátu (velikost, pozice, obtékání, oříznutí, ovládání obrazu).
 • Typografická pravidla a estetická doporučení pro tvorbu dokumentů.
 • Vytvoření struktury dokumentu (přiřazení stylů odstavců, změna vlastností stylů).
 • Šablona (vytvoření dokumentu na základě šablony, úprava šablony, vytvoření nové šablony).
 • Vkládání poznámek pod čarou a vysvětlivek, vkládání titulků (obrázky, rovnice, tabulky).
 • Generování obsahu (podle stylů odstavců, resp. podle názvů kapitol).
 • Tabulky pro pokročilé (přidání a odstranění buněk/sloupců/řádků, slučování buněk, formátování).
 • Vytváření seznamů (odrážky, číslování, víceúrovňové seznamy).
 • Vkládání hypertextových odkazů (URL, dokument, elektronická adresa).
 • Hromadná korespondence (hlavní dokument, zdroj dat, sloučení dat s dokumentem).
 • Otevírání a ukládání dokumentů v různých formátech (TXT, RTF, PDF), přenositelnost souborů.
 • Export do HTML, publikování na www stránkách.
 • WordArt, vkládání automatických tvarů, grafů a dalších objektů (organizační diagram, rovnice).
 • Rejstřík, seznam použité literatury, citace, pravidla pro psaní citací, slovník synonym - tezaurus.
 • Kontrola pravopisu, přidání výrazu do slovníku, automatické opravy.
 • Nastavení jazyka, dělení slov.
 • Propojení dokumentů, křížové odkazy.
 • Sledování změn, revize.
 • Základy práce s makry (záznam makra a jeho spuštění, jednoduché příklady užitečných maker).

Počítačová grafika a prezentace (4 hodiny)

 • Rastrový obrázek (počet bodů obrázku, rozlišení, barevná hloubka).
 • Formáty ukládání (BMP, GIF, JPG, PNG – přednosti a nevýhody, tvorba a použití).
 • Získání obrázku (malování, sejmutí obrazovky, digitální fotografie, skenování).
 • Prohlížení a úpravy obrázků (prohlížení, lupa, jas, kontrast atd.).
 • Tisk obrázku (tisk, rozlišení, druhy papírů) a použití obrázku v dokumentu.
 • Vektorový obrázek(základní objekty, kreslení objektů, změna polohy a velikosti objektů).
 • Základní vlastnosti objektů (obrys a výplň, vlastnosti textu).
 • Uspořádání objektů (zarovnání a řazení objektů).
 • Praktické příklady (hrátky s objekty, vizitka, leták, obal CD, inzerát, kliparty).
 • Vytváření barev(RGB a CMYK modely, barevná věrnost).
 • Barevná schémata, působení barev, základní pravidla kompozice.
 • PDF formát(vlastnosti a použití, čtení PDF souborů, prohlížeče, práce s prohlížečem, tisk).
 • Počítačová prezentace(zásady úspěšné prezentace, zásady zpracování prezentace).
 • Tvorba jednoduché prezentace, ukázky možností prezentačního programu.
 • Vytvoření prezentace pomocí šablony.

Tabulkový kalkulátor (4 hodiny)

 • Prostředí tabulkového kalkulátoru (aplikační a dokumentové okno, dialogová okna, buňka, list, sešit, ukazatel myši, buňkový kurzor, textový kurzor, řádek vzorců, pole názvů, stavový řádek).
 • Spuštění programu, otevření dokumentu, uložení dokumentu, využití nápovědy (obsah, rejstřík, vyhledávání, aktivace a deaktivace pomocníka).
 • Základní datové struktury (číslo, měna, datum, čas, procenta, text), formát buňky (zarovnání, písmo, ohraničení, vzorky), kopírování formátu.
 • Užití tabulkového kalkulátoru jako kalkulačky (operátory, exponenciální tvar zápisu čísel), vkládání a kopírování jednoduchých vzorců, relativní a absolutní adresa.
 • Jednoduché funkce (SUMA, zápis funkce, zadání funkce dialogovým oknem), příklady užití vybraných jednoduchých funkcí (datum a čas, matematické, statistické, textové, logické).
 • Vytvoření jednoduchého grafu (automatické vytvoření grafu, vytvoření grafu pomocí průvodce, základní typy grafů, úpravy grafů).
 • Tisk dokumentu (úprava dokumentu před tiskem, nastavení oblasti tisku, vzhled stránky, náhled, záhlaví a zápatí stránky, rozsah tisku, počet kopií, tisk výběru, aktivního listu, sešitu).
 • Motivační ukázky dalších možností tabulkového kalkulátoru (např. tabulkový kalkulátor jako databáze – záznamy, řazení záznamů, filtry, souhrny, přehledy, kontingenční tabulka).
 • Spolupráce tabulkového kalkulátoru s dalšími kancelářskými aplikacemi (textový editor, poštovní klient), typové motivační příklady a náměty pro jednoduché využití ve výuce.

Školní síť (3 hodiny)

 • Obecné schéma počítačové sítě (server, pracovní stanice, ostatní síťová zařízení).
 • Možnosti a využití počítačové sítě (sdílení aplikací, prostředků, sdílení dat).
 • Uživatelská data v síti (zásady pro práci s daty).
 • Zálohování dat (zálohování dat na pracovní stanici, na serveru, na externím zařízení).
 • Zabezpečení dat a sítě (uživatelské účty, pravidla pro tvorbu hesel).
 • Rozdělení software podle licencí (GNU, freeware, shareware, komerční software, typy licencí).
 • Legalita software, autorská práva (instalace SW v síti z hlediska autorských práv, odpovědnosti).
 • Instalace a odebrání software na pracovní stanici (instalace a možné problémy při odebrání).
 • Soubor pravidel pro použití sítě (metodické pokyny pro práci v síti, provozní řád).
 • Antivirová prevence, odvirování počítače (druhy virů, ochrana před viry, obecné zásady).

ICT a změny ve výuce (2 hodiny)

 • Důvody pro používání ICT ve výuce, přínos moderních technologií, nová pedagogická realita.
 • Využití ICT v pedagogické praxi, specifika jejich použití v jednotlivých předmětech.
 • Nové dimenze rutinních činností ("psaní" a "čtení" hypertextů a multimédií, komunikace).
 • Nové pojetí učebnic, učebních zdrojů pro žáky, modely komunikace mezi účastníky výuky.
 • Pracovní nástroje, pracovní prostředí učitele a žáka, přístupy k učení, nové modely učení.

Samostatná příprava (10 hodin)

 • Samostatná příprava s on-line podporou školicího pracoviště.

OBLAST P – VOLITELNÉ MODULY Školení poučených uživatelů (PV)

Po absolvování úvodního modulu si pedagogický pracovník s ohledem na svoji aprobaci vybere z nabídky zveřejněné na portálu E-gram dva další moduly. Vzdělávání v rámci každého volitelného modulu se ukončuje obhajobou závěrečné práce - projektu.

Návrh a realizaci volitelného modulu školení P zajišťuje garant, který také organizuje vzdělávání lektorů. Jeho role je ale mnohem širší – kromě vlastní tvorby modulu a přípravy lektorů dále spolupracuje s učiteli z praxe a postupem času vytváří kolem modulu komunitu, která dále rozvíjí využití ICT v dané oblasti. Volitelný modul P může školit každé školicí středisko, které má certifikaci pro školení v oblasti P a pro výuku daného modulu použije certifikovaného lektora (ten může pocházet i z jiného školicího střediska


Další informace o modulu P na stránkách SIPVZ.

(4.12.2005 Tomáš Kazda)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz