Skript-SMART

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání

Skript řeší automatické spouštění S.M.A.R.T. testů na RHEL3 a RHEL4, kde nástroj smartctl ani démon smard neumí autodetekovat SATA disky. Pokud je spuštěn s parametrem short, je spuštěna zkrácená verze selftestu (cca 2 minuty – na disku se zkontrolují čtením náhodné sektory). Bez parametru jsou na všech nalezených discích spuštěny dlouhé testy (desítky minut až několik hodin podle velikosti – disk se zkontroluje čtením úplně celý).

#!/bin/bash

PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
TEMP=$(/bin/mktemp /tmp/disktest-smart.XXXXXX)
export LC_ALL=C
case $1 in
    short)
      TEST=short
      ;;
    *) TEST=long
      ;;
esac

function smartcheck() {
 # is the disk SMART capable?
 smartctl $2 -q silent $1
 RET=$?
 if [ $(($RET & 2)) -eq 0 -a $(($RET & 4)) -eq 0 ]; then
  # do we have to enable S.M.A.R.T?
  if smartctl $2 -c $1 | grep -q '^SMART Disabled'; then
   smartctl $2 -s on $1
  fi
  # does disk have 'No Self-test supported'
  if ! smartctl $2 -c $1 | grep -q 'No Self-test supported'; then
   if smartctl $2 -c $1 | grep -q 'Self-test routine in progress'; then
    # send to /dev/null to keep it quiet or send to $TEMP to be informed by email
    echo "Self-test routine already in progress for disc $1, skipping..." > /dev/null
   else
    echo "smartctl $2 -t $TEST $1" > $TEMP
    if ! smartctl $2 -t $TEST $1 >> $TEMP 2>&1; then
     mail -s "S.M.A.R.T. failed on $1" root < $TEMP > /dev/null
    fi
   fi
  fi
  sleep 5
 fi
}

for DEVICE in $(awk '/hd[a-z]$/ {print $4}' /proc/partitions); do
 # if it is IDE disk and does not honor SMART, don't ask via smartctl
 if ! [ -d /proc/ide/$DEVICE -a ! -f /proc/ide/$DEVICE/smart_values ]; then
  smartcheck /dev/$DEVICE
 fi
done
for DEVICE in $(awk '/sd[a-z]$/ {print $4}' /proc/partitions); do
 if smartctl -a /dev/$DEVICE | grep -q 'SATA devices are not supported via the SCSI device type'; then
  PARAM="-d ata"
 else
  PARAM=""
 fi
 smartcheck /dev/$DEVICE "$PARAM"
done
rm -f $TEMP

Skript je vhodné umístit do adresáře /etc/cron.daily/, aby byl spuštěn jednou denně. Do souboru /etc/cron.d/disktest-smart-short pak umístíme jeden řádek. který zajistí spouštění krátkých testů každých 6 hodin:

0 */6 * * * root exec /etc/cron.daily/disktest-smart short

V systému by měl běžet démon smatrd v monitorovacím režimu, aby v případě selhání selftestu byl automaticky poslán mail správci počítače. V souboru /etc/smartd.conf by tedy bylo:

# IDE disk
/dev/hda -a -m root -M daily
# SATA disk
/dev/sda -a -m root -M daily -d ata
# SCSI disk
/dev/sdb -a -m root -M daily

Povolíme spouštění démona smatrd při startu a spustíme ho ručně:

chkconfig smartd on
/etc/init.d/smartd start

V souboru /var/log/messages zkontrolujeme, jestli démon skutečně všechny disky monitoruje. Zkusíme ručně spustit skript s parametrem short a ujistíme se, že S.M.A.R.T. test byl spuštěn na všech discích:

 bash -x /etc/cron.daily/disktest-smart short

Po asi 1 až 5 minutách si ověříme ve výpisu stavu disku, že test proběhl bez závad:

 smartctl -l selftest /dev/hda