BASH: Skriptování

Z Milan Kerslager
Verze z 30. 3. 2015, 07:54, kterou vytvořil Milan.Kerslager (diskuse | příspěvky) (Příkaz shift: -for (zjednodušení))
Přejít na: navigace, hledání

Shellové skripty jsou zápisem příkazů do souboru, které bychom jinak zadávali postupně na příkazovém řádku.[1] Skript lze snadno spustit a vykonávat jím opakovanou činnost. Typicky se shellové skripty používají na unixových platformách,[2] ale používají se též na Microsoft Windows.[3][4]

Zápis skriptu

Pro zápis skriptu se používají různé editory pro holý text (tzv. plaintext),[5] které do souboru ukládají pouze písmena bez formátovacích značek (na rozdíl třeba od HTML nebo souborů s příponou .DOC pro Word). V grafickém prostředí lze použít nějaký jednoduchý editor, například gedit nebo gvim. V textovém prostředí pak běžné editory, jako jsou například mcedit, nano, vim a další.

Aby byl skript přímo spustitelný, musí být jméno interpretu uvedeno na prvním řádku skriptu (hned na začátku souboru). V našem případě bude na prvním řádku volán jako interpret shell BASH, takže na něm bude uvedeno:

 #!/bin/bash

Dále musí mít skript nastaven příznak spuštění (eXecutable). Na příponě souboru nezáleží, ale obvykle se uvádí .sh (příponu je možné i vynechat). Pokud chceme skript spouštět pouhým zadáním jeho jména, je potřeba ho umístit do adresáře uvedeného v proměnné PATH. Takovým adresářem je obvykle automaticky adresář bin v domácím adresáři přihlášeného uživatele. Je-li umístěn skript jinde, musíme k němu uvést cestu. To platí i když je skript v aktuálním adresáři (tj. v adresáři, ve kterém právě stojíte), protože shell z bezpečnostních důvodů aktuální adresář neprohledává.

Komentáře se ve skriptech označují křížkem neboli znakem hash ("#"). Je-li komentář započat na začátku řádku, ignoruje shell celý řádek. Jinak ignoruje pouze text umístěný za značkou komentáře.

 mcedit priklad.sh   # použijeme oblíbený editor (místo mcedit můžete zkusit editor nano)
 chmod +x priklad.sh  # nastavíme právo spuštění
 ./priklad.sh      # spustíme skript z aktuálního adresáře

Ladění skriptu

Chceme-li vidět, jak se skript interpretuje, uvedeme na příslušném místě skriptu příkaz set -x a následně pak ladící výstup vypneme pomocí set +x. Také můžeme celý skript spustit s parametrem -x takto:

 bash -x priklad.sh

Návratový kód

Každý příkaz v Unixu vrací návratový kód. V případě úspěchu (resp. pravdy) vrací ukončený program (nebo skritpt) podle běžně respektované dohody nulu (0). Jsou-li při provádění příkazu zjištěny problémy, je návratový kód nenulový (nejčastěji 1, tj. nepravda). Všimněte si, že je logický význam z praktického důvodu obrácen (nula je pravda). Větší hodnoty návratového kódu mohou blíže specifikovat situaci, kvůli které je vrácena chyba. Proto je potřeba při testování návratového kódu nějakého příkazu testovat jeho nenulovost (tj. netestovat, jestli vrací 1, ale jestli vrací 0 nebo cokoliv jiného). Pro ukončení skriptu a předání návratového kódu slouží příkaz exit.

 # návratový kód je 1 (tj. chyba, nepravda)
 exit 1

Návratový kód využívají i konstrukce podmínek a smyček, kdy se vyhodnocuje, je-li výraz pravdivý (tj. použitý příkaz vrací nulu) nebo nepravdivý (příkaz vrací číslo různé od nuly). V případě, že je použita ve výrazu kolona (pipe, trubka), vyhodnocuje se pouze návratový kód posledního příkazu v koloně. Návratový kód předchozího příkazu je v shellu ukládán do speciální proměnné $?. Pokud v shellu zadáte postupně následující dva příkazy, bude vypsána jednička (1), protože to je návratový kód příkazu false.

 true
 echo $?

Pomocí příkazu exit lze ukončovat shellový skript s různými návratovými kódy. Návratové kódy je možné testovat v programu, ze kterého je skript volán (může to být jiný skript, ale i shell, jak je ukázáno v předchozím příkladu).

Vložené příkazy

Někdy je potřeba nejprve něco spočítat nebo zpracovat a teprve výsledek potřebujeme použít například jako parametr jiného příkazu. V tomto případě se používá buď zpětných apostrofů (na anglické klávesnici je zpětný apostrof vlevo vedle čísla 1 v horní řadě kláves) nebo nověji konstrukce $(...), kde na místo tří teček dosadíme příkaz nebo kolonu příkazů. Novější způsob lze s výhodou používat při vnořeném vyhodnocování.

 echo "Písmeno x má ve jméně právě přihlášený $(who | grep x)"

Ve výše uvedeném příkladu je nejprve vyhodnocen příkaz v závorkách, jeho výstup je dosazen na jeho původní místo, a pak je teprve proveden příkaz echo.

Alternativou je využití příkazu xargs, který svůj vstup mění na řadu parametrů:

 grep -l rene@huzva.cz | xargs ls -l

Ve výše uvedeném příkladu příkaz grep vypíše seznam souborů, které obsahují adresu rene@huzva.cz a předá je na vstup příkazu xargs. Vstupující data jsou příkazem xargs přetvořena na parametry příkazu ls -l. Ve výsledku budou vypsány podrobnosti o všech souborech, které obsahují zadaný řetězec. Výhodou této konstrukce je skutečnost, že obchází limit shellu v počtu parametrů na příkazovém řádku.

Předávání parametrů

Stejně jako ostatní programy mohou shellové skripty přebírat parametry, které byly zadány při spuštění na příkazovém řádku, např:

 ./mujskript.sh jedna 2

Předané parametry jsou ve skriptu dostupné pomocí speciálních proměnných:

$# - počet předaných parametrů
$* - všechny předané parametry ($1 $2 atd.)
$0 - jméno skriptu (jak byl volán - nultá část z příkazového řádku)
$1 - první parametr zadaný za názvem programu
$2 - druhý parametr atd.

Příkaz shift

Příkaz shift způsobí posun všech zadaných parametrů o jednu pozici vlevo, tj. první parametr je zahozen a na jeho místo je posunut druhý parametr, na pozici druhého je posunut třetí atd.

 echo Pocet zadanych parametru: $#
 echo Prvni parametr: $1
 shift
 echo dalsi parametry: $*

Proměnné

Proměnné mohou být naplněny čísly i řetězci a shell je nerozlišuje. Některé proměnné mají speciální význam – např. proměnná PS1, která vytváří prompt (výzvu) shellu. Proměnná se definuje tak, že se do ní přiřadí hodnota. Všechny proměnné lze vypsat příkazem set. Proměnnou lze zrušit příkazem unset. Jména proměnných se obvykle píší velkými písmeny, aby se dobře odlišila od ostatních příkazů ve skriptu. Níže zapsaný skript přiřadí do proměnné CISLO nejprve trojku a pak je tato proměnná příkazem echo vypsána.

 CISLO=3
 echo $CISLO

Další skript přiřadí do proměnné CISLO dvojku. Poté obsah této proměnné sečte s číslem 12 a výsledek uloží do stejné proměnné (obsah proměnné se tedy zvýší o 12). Nakonec je proměnná vypsána:

 CISLO=2
 CISLO=$(($CISLO + 12))
 echo $CISLO

Proměnné (a funkce) lze odstranit pomocí příkazu unset:

 unset CISLO

Proměnné prostředí

Speciální postavení mají tzv. proměnné prostředí. Normální proměnné jsou platné (a dostupné) pouze v shellu (resp. programu), který je nadefinoval. Proměnné prostředí jsou však děděny i do potomků procesu, který proměnnou nadefinoval. Dají se tak předávat mezi programy data, avšak jen jednosměrně (od rodiče k potomku). Proměnné prostředí se definují příkazem export (oba uvedené příklady exportu proměnné jsou rovnocenné):

 EDITOR=mcedit
 export EDITOR
 export VISUAL=mcedit
 echo "EDITOR: $EDITOR, VISUAL: $VISUAL"

Nadefinujeme-li proměnnou VISUAL v příkazovém řádku, bude viditelná pro všechny potomky shellu, tj. pro všechny dále spuštěné programy. Příkaz echo na posledním řádku proměnnou vypisuje. Proměnná VISUAL (a EDITOR) je významná tím, že ji respektují různé programy, které používají externí editor (např. crontab, mutt a podobně). Pokud není definována, je vyvolán editor vi (což může být pro začátečníky frustrující). Nadefinujeme-li ji na hodnotu uvedenou výše, bude spuštěn program mcedit (součást programu Midnight Commander), který má (na rozdíl od vi) klasické ovládání, takže začátečník si s ním snadno poradí.

Jednorázové nastavení proměnné prostředí

Proměnnou prostředí lze nastavit jednorázově, takže bude platná jen pro jeden spouštěný program:

 EDITOR=mcedit crontab -e
 DISPLAY="mujpocitac:0.0" firefox

Ve výše uvedeném příkladu je nejprve spuštěn program crontab (tedy editace uživatelské tabulky programu cron), ale zároveň je jednorázově nastavena proměnná prostředí EDITOR, takže program crontab místo implicitně nastaveného editoru vi spustí editor mcedit (podle nastavené proměnné). Obdobně je na druhém řádku spuštěn program Firefox, jehož okno bude místo na lokální displej směrováno na jiný počítač (díky nastavení proměnné prostředí DISPLAY). Použité uvozovky ohraničují definovaný obsah proměnné, nejsou však poté jejím obsahem.

Řídící konstrukce

Podmínka if

if výraz; then příkazy1; [ elif příkazy2; then příkazy3; ] ... [ else příkazy4; ] fi
 • pokud je návratový kód výrazu nulový (příkaz byl úspěšný, nenastala chyba), bude provedena část příkazy1
 • jinak je provedena část příkazy2 nebo příkazy4 (pokud část elif nepoužijeme)
 • návratový kód vrací poslední provedený proces nebo 0, pokud se ještě neprovedl žádný příkaz
 • pokud použijeme kolonu příkazů, bude použita návratová hodnota posledního příkazu v koloně
 • nejrůznější testy je možné realizovat příkazem test (viz #Testovaní výrazu níže)
 if grep -q huzva /etc/passwd; then
  echo yes
 else
  echo no
 fi

 if [ -f /tmp/IAmHere ]; then
  echo "jsem tu"
 fi

Cyklus while

while výraz; do příkazy; done
 • úsek do příkazy; je prováděn tak dlouho, dokud je návratový kód výrazu nulový (pravda)
 while who | grep huzva > /dev/null
 do
  sleep 20s
 done
 echo "Už se odlásil"

Cyklus until

until výraz; do příkazy; done
 • úsek do příkazy; je prováděn tak dlouho, dokud je návratový kód výrazu NEnulový (NEpravda)
 until who | grep huzva > /dev/null; do sleep 20s; done
 echo "Už se přihlásil"

Smyčka for

for jméno [ in slovo; ] do příkazy; done
 • příkaz expanduje slovo a postupně vytvářené položky přiřazuje proměnné jméno a provádí posloupnost příkazů příkazy
 • není-li in slovo; zadáno, potom se příkazy provede pro každý poziční parametr (viz výše)
 for POLOZKA in a b c d
 do
   echo $POLOZKA
 done

 for JMENO in *; do echo $JMENO; done    # ekvivalent příkazu ls

Ve smyčce lze použít i proměnnou. Následující příklad postupně vypíše položky proměnné KOUPIT (položky jsou odděleny mezerami):

 KOUPIT="rohlik maslo mleko"
 for i in KOUPIT; do
  echo $i
 done

Větvení case

case slovo in
vzorek [ | vzorek ... ]) příkazy;;
...
esac
 • příkaz expanduje slovo a hledá je mezi zadanými vzorky i s použitím žolíkových znaků (používají se také pro expanzi jmen souborů)
 • jakmile se shoduje, provede se úsek příkazy
 • po nalezení první shody se dále už nehledá
 echo Zadej akci a soubor:
 read AKCE SOUBOR
 case $AKCE in
  smaz|remove|delete) rm $SOUBOR;;
  vytvor|create)   touch $SOUBOR;
            chmod 777 $SOUBOR;;
 esac

 echo Zadej odpoved
 read VSTUP
 case $VSTUP in
  [aAyY]*) echo ANO
       ;;
  n*|N*)  echo NE
       ;;
  *)    echo Nerozumim
 esac

Řízení cyklu break a continue

Cyklus lze předčasně ukončit nebo vynutit jeho okamžitý další průběh (od jeho začátku). Tyto operace narušují pravidla strukturovaného programování avšak obvykle se používají proto, že odstraňují nutnost vkládat do cyklu další podmínky. Jejich použití by proto mělo vést ke zpřehlednění a zjednodušení cyklu (a ne naopak). Příkazy nemají vliv na právě zpracovávanou podmínku, mají vztah pouze k nadřízené smyčce.

break [n]
 • ukončí n-tou úroveň cyklu for, while, until
 • bez parametru ukončí nejbližší cyklus
continue [n]
 • zahájí další iteraci cyklu n-té úrovně
 • bez parametru zahájí další průběh nejbližšího cyklu

Přesměrování řídící konstrukce

Na celou řídící konstrukci podmínky nebo cyklu lze aplikovat přesměrování, které je pak platné pro všechny příkazy uvnitř řídící konstrukce.

 for i in /etc/*; do
  [ -d "$i" ] && echo Adresář: $i
 done > seznam.txt

Výše uvedený příklad zapíše seznam adresářů do souboru.

 if wget -q http://www.nekde.cz/adr/file.zip; then
  mv file.zip file-$(date +%d.%m.%Y-%X)
 fi > /dev/null 2>&1

Výše uvedený příklad provede operaci a nezávisle na jejím výsledku zahodí všechna chybová hlášení do /dev/null.

Příkazy true, false

Příkaz true vrací pravdu (návratový kód nula) a příkaz false vrací nepravdu (nenulový návratový kód), což je možné použít v podmínkách a podobně.

true
 • návratový kód vždy 0
false
 • návratový kód vždy 1
 while true; do
   echo y
 done        # ekvivalent příkazu yes

Testování výrazu

test výraz
[ výraz ]
 • obě uvedené formy jsou ekvivalentní (tj. chovají se naprosto stejně), [ je linka na příkaz test
 • příkaz vyhodnotí výraz a nastaví návratový kód 0 (true) nebo 1 (false)
 • v některých shellech (bash) jsou oba příkazy interní; pokud chcete volat externí program, musíte u něj uvést plnou cestu (např. /usr/bin/test)
 • Testování typu souboru
  • -f soubor soubor existuje a je normálním souborem
  • -d soubor soubor existuje a je adresářem
  • -h soubor nebo -L soubor soubor existuje a je symbolickým odkazem
  • -b soubor soubor existuje a je blokovým speciálním souborem
  • -c soubor soubor existuje a je znakovým speciálním souborem
  • -e soubor soubor existuje (pouze vestavěný příkaz test)
  • -p soubor soubor existuje a je pojmenovanou rourou
  • -S soubor soubor existuje a je socket
  • -t [fd] fd je otevřeno na terminál, vynecháme-li fd, potom se použije hodnota 1 (standardní výstup)
 if [ -f /etc/shadow ]; then
  echo "V systému je nainstalováno shadow password"
 fi
 • Testování přístupových práv
  • -r soubor soubor existuje a lze jej číst
  • -w soubor soubor existuje a lze do něj zapisovat
  • -x soubor soubor existuje a je proveditelný
  • -u soubor soubor existuje a má nastaven SUID bit
  • -g soubor soubor existuje a má nastaven SGID bit
  • -k soubor soubor existuje a má nastaven sticky bit
 • Testování charakteristik souborů
  • -e soubor soubor existuje
  • -s soubor soubor existuje a má velikost větší než nula
  • soubor1 -nt soubor2 soubor1 je novější (podle času poslední modifikace obsahu) než soubor2
  • soubor1 -ot soubor2 soubor1 je starší (podle času poslední modifikace obsahu) než soubor2
  • soubor1 -ef soubor2 soubor1 a soubor2 jsou na stejném zařízení a mají stejné číslo i-uzlu (tzn. jde o dva tvrdé odkazy na tentýž soubor)
 • Testování řetězců
  • -z řetězec délka řetězce je nulová
  • -n řetězec nebo řetězec délka řetězce je nenulová
  • řetězec1 = řetězec2 řetězce jsou shodné
  • řetězec1 != řetězec2 řetězce se neshodují
 [ -z $HOME ] && echo "Proměnná prostředí HOME neexistuje"
 • Numerické testy
  • na místě numerického argumentu se smí vyskytovat buď číslo (může být i záporné), nebo speciální výraz
  • -l řetězec výraz je nahrazen délkou řetězce
  • číslo1 -eq číslo2 číslo1 je rovno číslo2
  • číslo1 -ne číslo2 číslo1 se nerovná číslo2
  • číslo1 -lt číslo2 číslo1 je menší než číslo2
  • číslo1 -le číslo2 číslo1 je menší nebo rovno číslo2
  • číslo1 -gt číslo2 číslo1 je větší než číslo2
  • číslo1 -ge číslo2 číslo1 je větší nebo rovno číslo2
 i=1
 while [ $i -le 10 ]; do
   echo $i
   i=$(($i + 1))
 done

 RETEZEC="abc"
 /usr/bin/test -l $RETEZEC -gt 1 && echo "Řetězec je delší"
 • Logické výrazy
  • priority lze upravovat závorkami ( )
  • Pozor: nezapomenout zrušit speciální význam závorky v shellu - např. pomocí zpětného lomítka \( \)
  • ! výraz výraz je nepravdivý
  • výraz1 -a výraz2 výraz1 a výraz2 jsou pravdivé
  • výraz1 -o výraz2 výraz1 nebo výraz2 je pravdivý
 [ ! -z "$HOME" ] && echo "Proměnná prostředí HOME existuje"

Zkrácená forma příkazu if

Místo příkazu if lze s výhodou použít zkrácenou formu. V následujícím příkladu je příkaz proveden, pokud je předchozí výraz pravdivý:

 [ výraz ] && příkaz

Zde je příkaz je proveden, pokud výraz vrátí nepravdu:

 [ výraz ] || příkaz

Funkce

[function] název() { ... }
 • klíčové slovo function není nutné použít
 • parametry se předávají stejně, jako celému skriptu
 • funkce může vracet hodnotu pomocí příkazu return
 # nadefinování funkce soucet()
 function soucet() {
  echo -n "$1 + $2 = "
  expr $1 + $2
 }
 # volání funkce soucet() se dvěma parametry
 soucet 7 12

Reference

 1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Unixov%C3%BD_shell – unixový shell
 2. http://cs.wikipedia.org/wiki/UN*X – unixové systémy, resp. platformy
 3. http://www.cygwin.com – unixové prostředí pro Microsoft Windows
 4. http://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_PowerShell – Windows PowerShell
 5. http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%BD_text – holý text (čistý text)