Off line připojení sítě k Internetu pomocí Linuxu

Připojení k Internetu

Pošta

Zpřístupnění dalších služeb

Konfigurace u providera

Další odkazy


Konfigurace PPP démona

Konfigurace ppp démona se sestává ze dvou částí: Osobně nejraději konfiguruji obě části nějakým nástrojem, například v distribuci RH pomocí programu linuxconf, abych dosáhl autory zamýšlené konzistence konfiguračních souborů. Stejného efektu však můžeme dosáhnout ručně, jak naznačuje následující příklad, kde se ve skriptu provádí přihlášení k terminálovému serveru a následně se spouští ppp ručně (řádky ogin:, ssword: a luto:).
Nahození PPP:
=============
pppd connect 'chat -v -f /etc/ppp/pppscript'
 
Soubor: /etc/ppp/options
========================
lock
defaultroute
noipdefault
modem
/dev/ttyS1
115200
crtscts
debug
passive

Soubor: /etc/ppp/pppscript
================
TIMEOUT 10
ABORT ERROR
ABORT BUSY
ABORT "NO CARRIER"
ABORT "NO DIAL TONE"
REPORT "CARRIER"
REPORT "CONNECT"
"" "ATQ0H0"
OK "atdt29"
TIMEOUT 45
CONNECT ""
ogin: huzva
ssword: tajneheslo
luto:~> "ppp default"
Pokud provider vyžaduje autentifikaci pomocí PAP nebo CHAP, vyhodíme řádky za CONNECT až do konce a vytvoříme příslušné soubory /etc/ppp/pap-secrets nebo /etc/ppp/chap-secrets.

Diskuzí kolem modemů se zabývá stránka: Modemy - zajímavý hardware

Konfigurace DNS

Konfigurace DNS můžeme rozdělit na několik částí: Odkaz na DNS server se provádí zapsání IP adresy DNS serveru do souboru /etc/resolv.conf. Pokud DNS server poběží přímo na našem počítači, může jeho obsah vypadat třeba takto:
domain moje.domena.cz
search moje.domena.cz domena.cz
nameserver 127.0.0.1
Pokud používáme novější systémové knihovny (glibc), je důležitý následující řádek souboru /etc/nsswitch.conf
hosts:   files dns
Starší knihovní funkce využívají soubor /etc/host.conf, který by měl vypadat takto:
order hosts,bind
multi on
Oba soubory stanovují, jak se bude převádět jméno na IP adresu a obráceně. V obou případech se nejprve prohledá soubor /etc/hosts a teprve pak se provede dotaz na DNS server. Do tohoto souboru se nevyplatí ukládat příliš mnoho záznamů. protože v případě změny bychom je museli neustále opravovat. Může vypadat například takto:
127.0.0.1        localhost localhost.localdomain
192.168.0.1       linux.moje.domena.cz linux

Použití programu fetchmail

Stahování nové pošty ze vzdálených poštovních schránek

Program fetchmail stahuje poštu pomocí protokolů POP3 nebo IMAP. Jeho konfigurace je velmi variabilní a umožňuje tak obvykle dosáhnout potřebných výsledků bez vynaložení větší námahy. Konfigurační soubor ~/.fetchmailrc je možno psát téměř jako obyčejné anglické věty. Záznamy jsou dvojího druhu: pool a skip. První je prováděn automatikcy při každém spustění programu, druhý jen když o to parametrem na příkazovém řádku požádáme:
poll pop.provider.cz proto pop3
     user rene.huzva with pass TajneHeslo is huzva here
     user jane with pass TajneHeslo2
Při spuštění programu je kontaktován server pop.provider.cz a protokolem POP3 je vyzvednuta pošta z účtů rene.huzva a jane, přičemž pošta z účtu rene.huzva je doručena v lokálním systému uživateli huzva a pošta uživatele jane skončí na našem počítači u stejnojmenného uživatele.

Stahování nové pošty z multidrop mailboxů

Pojem multidrop mailbox vyjadřuje situaci, kdy veškerá pošta pro celou doménu končí v jedné poštovní schránce, kterou si pravidelně vybíráme. Například pošta odeslaná na adresu cokoliv@mojefirma.cz skončí na serveru pop.provider.cz ve schránce uživatele "firma". Náš systém musí poštu ze schránky vyzvednout a roztřídit do poštovních schránek lokálních uživatelů.

Zde ovšem vzniká problém. Některé poštovní zprávy (typicky pošta z konferencí nebo když dostaneme nějakou zprávu jako BCC:) neobsahují ve svých hlavičkách naše jméno (je tam například: To: "Linuxová konference" ). V takovém případě není možno zprávy správně roztřídit, protože se ztratila adresa příjemce z obálky (obálka je zahozena při vkládání pošty do poštovní schránky). Slušný provider zajistí u svého MTA, že je obálka přepsána do hlaviček, například jako X-Envelope-To:. V takovém případě musíme program fetchmail přesvědčit, že pošta z jedné schránky bude rozdělena mezi více lokálních uživatelů:

pool pop.provider.cz proto pop3 
   localdomains mojefirma.cz envelope 1 "Received"
   user firma password TajneHeslo to *
Více informací najtete na manuálové stránce příkazu fetchmail.

Konfigurace UUCP

Provider:

Nejprve je potřeba vytvořit příslušné systémy v konfiguraci UUCP. Definice systému zsles může vypadat třeba takto:
/etc/uucp/config
================
nodename ratbert
sysfile zsles

/etc/uucp/passwd
================
zsles TajneHeslo

/etc/uucp/zsles
===============
called-login zsles
system zsles
Konfiguraci si můžeme ověřit příkazem uuchk -s zsles.

Směrování pošty do UUCP fronty provedeme pomocí definice maileru uucp-dom v sendmailu. Konkrétní podoba souboru /etc/mail/mailertable:

zsles.edulib.cz    uucp-dom:zsles
Uvedený řádek způsobí, že pošta pro doménu zsles bude zařazena do UUCP fronty stejného jména, jak je uvedeno v pravé časti souboru. Zmíněný systém musí být UUCP systému znám.

Do definičního souboru m4 pro generování konfiguračního souboru sendmailu doplníme řádky:

define(`UUCP_MAX_SIZE', 10000000)
FEATURE(mailertable, `hash /etc/mail/mailertable')
MAILER(uucp)

Klient:

Klient si poštu vyzvedává kdykoliv a odkudkoliv (může používat dynamicky přidělovanou IP adresu). Prokazuje se jménem a heslem. V každé relaci jsou přesunuty čekající soubory na druhý systém (je odeslána čekající pošta a zároveň přitažena nová). Pošta čekající ve frontě není ovlivňována žádnými timeouty, může ležet na serveru třeba 14 dní nebo rok, dokud není vyzvednuta. Další výhodou je, že pošta nevypadne z přepravního systému, takže jsou zachovány i informace z obálek.

Konfigurace sendmailu na straně klienta se sestává pouze z přidání těchto řádků do souboru m4:

define(`SMART_HOST', `uucp-dom:ratbert')
define(`UUCP_MAX_SIZE', 10000000)
Konfigurace UUCP systému bude vypadat takto:
/etc/uucp/config
================
nodename zsles
sysfile ratbert

/etc/uucp/ratbert
=================
system ratbert
call-login *
call-password *
time any
port type tcp
address ratbert.provider.cz

/etc/uucp/port
==============
port tcpip
type tcp

/etc/uucp/call
==============
ratbert zsles TajneHeslo
Vlastní stažení obsahu fronty provedeme příkazem: uucico -f -s ratbert -D

Konverze poštovních schránek do formátu pro Pegasus Mail

Pokud chceme ve své síti využívat centrálně konfigurovaný poštovní program, padne volba zřejmě jednoznačně na Pegasus. Emulaci Novellovského serveru lze snadno zajistit programem Mars. Zbývá jen konvertovat příchozí poštu z Unix-style do formátu čitelného pro Pegasus (*.CNM soubory) a odchozí poštu strkat do poštovního systému. Příchozí (tedy novou) poštu můžeme velmi snadno konvertovat po každém stažení od providera následujícím skriptem v Perlu, který vezme soubory z /var/spool/mail/jmeno.uzivatele, rožvýká je na jednotlivé dopisy do *.CNM souborů a uloží je do adresáře SYS:MAIL/_ID_, který distribuuje Mars uživatelům.
#!/usr/bin/perl

$mail_dir = "/home/sys/mail/user";
$spoll_dir = "/var/spool/mail";

sub cnm_from_file {
 $number = 0;
 $close = 0;
 while ( $line = <VSTUP> ) {
  chop ($line);
  if ( $line =~ /^From / ) {
   while ( -e "${mail_dir}/${user_name}/${number}.cnm" ) {
    $number++;
   }
   if ( $close != 0 ) {
    close (VYSTUP);
   } else {
    $close = 1;
   }
   if (! open (VYSTUP, ">${mail_dir}/${user_name}/${number}.cnm") ) {
    print "can't write to file ${mail_dir}/${user_name}/${number}.cnm\n";
    return 1;
   } else {
    print " vytvarim ${user_name}/${number}.cnm ...\n";
   }
  }
  print VYSTUP "$line\r\n";
 }
 close (VYSTUP);
 return 0;
}

opendir(SPOOL, $spoll_dir) || \
  die "can't read from directory $spoll_dir";
while ( $user_name = readdir(SPOOL) ) {
 if ( -f "${spoll_dir}/${user_name}" && -s "${spoll_dir}/${user_name}") {
  rename ("${spoll_dir}/${user_name}", "${spoll_dir}/${user_name}.lock") || \
     die "can't rename file ${spoll_dir}/${user_name}";
  open (VSTUP, "${spoll_dir}/${user_name}.lock") || \
     die "can't open ${spoll_dir}/${user_name}.lock";
  if ( &cnm_from_file ) {
   close (VSTUP);
   rename ("${spoll_dir}/${user_name}.lock", "${spoll_dir}/${user_name}");
  } else {
   close (VSTUP);
   unlink ("${spoll_dir}/${user_name}.lock") || \
      die "can't delete file ${spoll_dir}/${user_name}.lock";
  }
 }
}
exit 0;
Odchozí poštu nejlépe zpracujeme tak, že nastavíme Pegasus programem PCONFIG.EXE tak, aby veškerou odchozí poštu posílal do tiskové fronty (tj., aby odchozí poštu "tisknul"). V Marsu pak přiřadíme této tiskové frontě skript, který dopis předá sendmailu (jinou variantou je vytváření souborů s odchozí poštou ve speciálním adresáři a následném periodickém spouštění tohoto mírně upraveného skriptu).
#!/bin/sh
PATH="/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/sbin:/usr/sbin"
TMPFILE=`mktemp /tmp/mail-out.XXXXXX`
cat - > $TMPFILE
FROM=`grep "^From:" $TMPFILE | head -1 | sed -e 's/.*<//' -e 's/>.*//'`
TO=`fromdos < $TMPFILE | sed -n '2,/^$/p'`
fromdos < $TMPFILE | sed '1,/^$/d' | sendmail $TO
rm $TMPFILE

Předávání pošty jinému stroji

Někdy je výhodné mít poštovní schránky na jiném počítači, než který zajišťuje spojení s Internetem. Klasickým příkladem je síť, ve které již funguje Novellovský server, na kterém již mají všichni uživatelé účty. V takovém případě by zakládání dalších účtů bylo zbytečným. Na Novellovském serveru spustíme NLM modul Mercury, který je schopen přijímat poštu a vhazovat ji do poštovních schránek uživatelům systému. Náš Linux nastavíme tak, aby veškerou poštu, která je určena pro naší doménu, předával tomuto serveru. Toho dosáhneme pomocí následujících voleb v souboru m4, ze kterého generujeme konfigurační soubor pro sendmail:
define(`confTRY_NULL_MX_LIST', True)
FEATURE(mailertable, `hash -o /etc/mail/mailertable')
V souboru /etc/mail/mailertable nadefinujeme, že veškerá pošta pro naši doménu bude předávána na Novellovský server:
moje.domena.cz   esmtp:novell.moje.domena.cz
Mercuryho nastavíme tak, aby veškerou odchozí poštu předával nám (tzv. relay host nebo smart host). V našem sendmailu budeme muset povolit relaying pro tento Novellovský server.

Přidělování IP adres v lokální síti

Pokud chceme využívat služby, které vyžadují protokol TCP/IP, musíme svým lokálním počítačům přidělit IP adresy. Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout: Statické přidělování znamená, že do konfigurace každé stanice uvedeme její IP adresu. Znamená to, že musíme obejít všechny stanice a IP adresy, masky, adresu DNS serveru a další všude naklepat. To je poměrně náročná činnost, ve které se může objevit mnoho chyb, zejména, pokud jsou stanice občas "přeinstalovány či upraveny" nezkušeným uživatelem. Z tohoto důvodu obvykle používáme druhý způsob, kdy sice rozdělíme IP adresy mezi stanice napevno, ale uložíme toto rozdělení na server, který pak stanicím tyto informace pomocí protokolu BOOTP nebo DHCP distribuuje. Výhodou tohoto řešení je, že změny provádíme na jednom místě, nemusíme obcházet stanice, omezíme možný výskyt chyb a zjednodušíme konfiguraci stanic. IP adresy přidělujeme podle hardwarové adresy síťové karty (MAC adresa) a spolu s IP je zapisujeme do konfiguračního souboru BOOTP nebo DHCP démona na serveru. BOOTP démon umí odpovídat i na DHCP dotazy stanic a jeho konfigurační soubor může vypadat třeba takto:
.allhost:	ht=ethernet:\
	:ds=10.0.1.1:\
	:sm=255.255.255.0:\
	:dn=zsles.edulib.cz:

.net1:	tc=.allhost:	gw=10.0.1.1:

#		************** NET1 ***************

salome:		tc=.net1:	ha=00608C92C53B:ip=10.0.1.1:
sekretariat:	tc=.net1:	ha=006008AB5D6D:ip=10.0.1.10:

pc1:		tc=.net1:	ha=00C06C241711:ip=10.0.1.101:
pc2:		tc=.net1:	ha=00C06C237693:ip=10.0.1.102:
pc3:		tc=.net1:	ha=00C06C240911:ip=10.0.1.103:
Pokud bychom chtěli využít poslední možnosti (dynamické přidělování dynamických IP adres), použijeme démona DHCP. Ten umí dotazy stanic obsloužit tak, že přidělí na dotaz stanice nějakou volnou IP adresu ze stanoveného rozsahu. To znamená pro správce méně starostí, ovšem znemožnujě vytváření různých statistických vyhodnocení provozu lokální sítě (stanice mají různé IP adresy podle toho, jak se na ně dotazují serveru). Obě zmíněné metody lze samozřejmě kombinovat.

Adresy přidělujeme z privátních rozsahů, které jsou pro tato použití vyčleněny:

----------------------------------------------------------
| Network | Netmask    | Network Addresses      |
| Class  |        |               |
----------------------------------------------------------
|  A  | 255.0.0.0   | 0.0.0.0  - 127.255.255.255 |
|  B  | 255.255.0.0  | 128.0.0.0 - 191.255.255.255 |
|  C  | 255.255.255.0 | 192.0.0.0 - 223.255.255.255 |
|Multicast| 240.0.0.0   | 224.0.0.0 - 239.255.255.255 |
----------------------------------------------------------

Zprovoznění DNS pro lokální počítače

Je více, než vhodné, nastavit DNS pro všechny počítače z vnitřní sítě. Ušetříte si starosti s timeouty DNS u různých služeb, logy budou jasné a budete moci vytvářet přehledné statistiky. Démon, který zajišťuje DNS, se jmenuje BIND. V následujícím příkladu je nadefinována doména zsles.edulib.cz, přidělené IP adresy jsou ze sítě 10.0.1.0 (1, 101 a 102). Démon je nastaven tak, aby veškeré dotazy směroval na DNS servery providera (147.230.16.1 a 192.108.150.100) a umožnil tak v co největší míře uplatnění cachování a tím zrychlení odezev.
/etc/named.conf
===============
options {
	directory "/etc/dns";
    forwarders {
        147.230.16.1;
        192.108.150.10;
	};
};

zone "." {
	type hint;
	file "named.root";
};

zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
	type master;
	file "named.local";
};

zone "zsles.edulib.cz" {
    type master;
    file "zsles.hosts";
};

zone "1.0.10.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "zsles.rev";
};

/etc/dns/named.local
====================
@    IN   SOA   localhost. root.localhost. (
                   1997022700 ; Serial
                   28800   ; Refresh
                   14400   ; Retry
                   3600000  ; Expire
                   86400 )  ; Minimum
    IN   NS   localhost.

1    IN   PTR   localhost.

/etc/dns/zsles.hosts
====================
@	IN	SOA	salome.zsles.edulib.cz. kerslage.zsles.edulib.cz. (
			    97031600
				86400
				3600
				3600000
				3600
				)
		IN	NS	salome.zsles.edulib.cz.
		IN	TXT	"Zakladni skola Lesni Liberec"

; loopback address
localhost	IN	A	127.0.0.1

; Aliases
www		IN	CNAME	salome.zsles.edulib.cz.
ftp		IN	CNAME	salome.zsles.edulib.cz.
cache		IN	CNAME	salome.zsles.edulib.cz.

salome 		IN	A	10.0.1.1
		IN	MX	0	salome.zsles.edulib.cz.

pc1		IN	A	10.0.1.101
pc2		IN	A	10.0.1.102

/etc/dns/zsles.rev
==================
@	IN	SOA	salome.zsles.edulib.cz. salome.zsles.edulib.cz. (
				97031600
				86400
				3600
				3600000
				3600
				)
		IN	NS	salome.zsles.edulib.cz.

1		IN	PTR	salome.zsles.edulib.cz.

101		IN	PTR	pc1.zsles.edulib.cz.
102		IN	PTR	pc2.zsles.edulib.cz.
Soubor /etc/dns/named.root najdeme na URL: ftp://ftp.rs.internic.net/domain/named.root

Diald

Diald je démon, který umožňuje automatické navazování spojení s providerem, když se vyskytne požadavek na vytvoření spojení. Nejjednodušší je, když použijeme již funkční navazování spojení pomocí pppd. Podmínky pro vytáčení a ukončení spojení definujeme ve zvláštním souboru, kde lze rozepsat jednotlivé typy datagramů a závislosti v chování diald na ně. Například ignorovat nebo po průchodu tohoto datagramu držet ještě další 3 minuty linku v provozu. Pokud se diald nechová tak, ja bychom potřebovali, můžeme použít na sledování program tcpdump, který připojíme k rozhraní sl0. Diald totiž vytváří speciální default route do tohoto rozhraní, kde odchytává pokusy o odeslání datagramů do Intenetu.

Konfigurační soubor /etc/diald.conf může vypadat třeba takto:

mode ppp
connect "/usr/sbin/chat -f /etc/sysconfig/network-scripts/chat-ppp0"
device /dev/modem
speed 19200
modem
lock
crtscts
local 192.168.250.1
remote 192.168.250.2
dynamic
#dslip-mode remote-local
mtu 576
defaultroute
include /usr/lib/diald/standard.filter
Chatovací skript použijeme z již funkční pppd konfigurace, local a remote adresy mohou být libovolné, protože se nakonec použijí adresy dohodnuté v rámci PPP komunikace se serverem. Soubor standard.filter je již zmíněný soubor pravidel, je vhodné vycházet ze standardně dodávaného. Menší MTU může zvýšit interaktivitu, ale naopak způsobuje problémy s navazováním komunikace, když se protější strana nechová korektně.

Squid

Squid je výborná proxy cache pro WWW klienty. Má velmi široké možnosti konfigurace. Za nejhlavnější můžeme považovat možnost spolupráce s dalšími proxy. Pokud používáme Squid za modemovou linkou, je vhodné vypnout digesty, popřípadě i ICMP (Squid pinká na své sousedy, aby zjistil, zda jsou na živu), které jen generují provoz, který může naší linku v horším případě i zahltit.

Příklad konfigurace pro Squid verze 2.1:

cache_peer cache.li.cesnet.cz parent 3128 3130 weight=100
cache_peer cache.cesnet.cz   parent 3128 3130 weight=50
cache_peer cache2.cesnet.cz  parent 3128 3130 weight=40
cache_mem 48 MB
cache_dir /var/cache 1800 75 256
ftp_user Squid@spsselib.hiedu.cz
dns_children 10
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl nasesit src 194.108.45.0/255.255.255.0
acl local-servers dst 194.108.45.0/255.255.255.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 21 443 563 70 210 1025-65535
acl CONNECT method CONNECT
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow nasesit
http_access deny all
icp_access allow all
miss_access allow all
cache_mgr webmaster@spsselib.hiedu.cz
cache_effective_user squid
cache_effective_group squid
visible_hostname cache.spsselib.hiedu.cz
logfile_rotate 20
append_domain .spsselib.hiedu.cz
cachemgr_passwd tajneheslo all
cachemgr_passwd none client_list
always_direct allow local-servers
error_directory /etc/squid/errors/Czech
Dlužno dodat, že Squid v nové řadě stadardně poskytuje své služby jen požadavkům vycházejícím z jedné a té samé mašiny, na které běží. Povolení využívat proxy definuje acl nasesit. Acl local-servers zajišťuje direct přístup k lokálním serverům bez generování zbytečných dotazů na okolní spolupracující proxy. Rozumné hodnoty bude potřeba nastavit u položek cache_dir a cache_mem. Squid umí pomocí CGI skriptu cachemgr.cgi poskytovat za běhu užitečné informace. Přístup k nim zajišťují položky cache_mgr.

Sendmail

Příklad konfigurace uzlu, který veškerou příchozí poštu předává na počítač PRUM s Mercurym.
neptun.m4 - definiční soubor pro RedHat (sendmail 8.9.3)
========================================================
divert(-1)
include(`/usr/lib/sendmail-cf/m4/cf.m4')
define(`confDEF_USER_ID',``8:12'')
define(`PROCMAIL_MAILER_PATH', `/usr/bin/procmail')
define(`confEBINDIR', `/usr/sbin/smrsh')
define(`confTRY_NULL_MX_LIST', True)
OSTYPE(`linux')
undefine(`UUCP_RELAY')
undefine(`BITNET_RELAY')
FEATURE(relay_entire_domain)
FEATURE(redirect)
FEATURE(always_add_domain)
FEATURE(use_cw_file)
FEATURE(local_procmail)
FEATURE(smrsh)
FEATURE(access_db, `hash -o /etc/mail/access')
FEATURE(blacklist_recipients)
FEATURE(rbl)
FEATURE(mailertable, `hash -o /etc/mail/mailertable')
MAILER(procmail)
MAILER(smtp)


mailertable - pošta pro doménu spsselib.hiedu.cz je předávána na PRUM
=====================================================================
spsselib.hiedu.cz    esmtp:prum.spsselib.hiedu.cz


access - konfigurace antispamových a antirelayingových pravidel
===============================================================================
#
# Neptun /etc/mail/access file
#

holecek.cz   550 You are a known spammer

194.108.45   RELAY
194.212.146.66 RELAY
194.212.146.129 RELAY


Makefile - automatická výroba (po změně zadej "make")
=====================================================
# autom. vyroba souboru

WHAT = access.db mailertable.db sendmail.cf

all: $(WHAT)

access.db: access
    makemap hash access < access

mailertable.db: mailertable
    makemap hash mailertable.db < mailertable

sendmail.cf: neptun.m4
    m4 neptun.m4 > sendmail.cf
    cp -i sendmail.cf /etc
    /etc/rc.d/init.d/sendmail restart