Typografická pravidla

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání

Při psaní textů dodržujeme základní typografická pravidla, aby text vypadal dobře, aby se dobře četl a abychom se vyhnuli chybám v sazbě textu (tj. jak má tištěný text vypadat). Jejich dodržováním snadno dosáhneme profesionálního vzhledu, jímž zcela jistě zaujmeme například při předkládání vlastního životopisu v novém zaměstnání.

Volba písma

V krátkém textu lze použít bezpatková písma (např. Arial pro prezentace). V delších textech se však používá patkové písmo, protože patky vedou oči při čtení řádku (např. Times Roman), obvykle velikosti 10–12. Font Times New Roman, který najdeme v Microsoft Windows, není pro češtinu vhodný, protože obsahuje chyby (zejména u háčkovaných písmen). Proto je vhodnější používat jiná písma, například fonty používané v programu TeX.[1] V celém textu by se měl používat jen jeden font (střídání ruší čtenáře). Pro zvýraznění se používají různé řezy (tučné, kurzíva), které však nekombinujeme a používáme střídmě. Při pohledu z větší dálky by se měl text slít do šedivé plochy.

Mezery

Mezi slovy je VŽDY jen JEDNA mezera. Sloupce nebo odsazení vytváříme pomocí tabelátorů, tabulek, zarážek (například kvůli zachování formátování i po změně velikosti písma).

Enter a odstavce

V textovém editoru klávesa Enter ukončuje pouze odstavec (ne tedy řádek). Počítač tak může nechat slova „přetékat“ přes konce řádků, když něco přidáme nebo smažeme.

Odstavce se zarovnávají do bloku, vlevo nebo vpravo. Při zarovnání do bloku jsou začátky i konce řádků zalícovány (text začíná na začátku a končí až na konci řádku). Toho se dosahuje automatickým roztahováním velikosti mezer (proto musí být mezi slovy vždy jen jedna mezera) a přetahováním slov mezi řádky (typicky automatizováno). Použitý program by měl v případě, že mezery mezi slovy přesáhnou přiměřenou velikost, sáhnout automaticky k rozdělování slov (což však typický textový editor bohužel nedělá).

Při zarovnání vlevo lícuje jen začátek řádků. Pravá strana je „zubatá“ podle toho, jak vyjde délka slov. Používá se u odborných textů nebo když je sazba prováděna nedokonalými nástroji (např. webový prohlížeč). Zarovnání vpravo se používá ve speciálních případech (např. básně).

Zalomí-li se stránka tak, že poslední řádek vyjde na novou stránku, označujeme ho jako sirotek (orphan). Obdobou je vdova, což je první řádek odstavce, který zůstal osamocen na předchozí stránce. Některé editory umí takovou situaci řešit automatiky (volbou v nastavení formátování textu/odstavců).

Dělení slov

Dělení slov se v počítačové sazbě používá zásadně automatické (aby ho počítač mohl zrušit nebo posunout, pokud dojde k přeformátování řádku). Pokud textový editor dělí slovo nesprávně, je někdy možné počítači sdělit všechna místa, ve kterých může dojít k rozdělení slova (aby mohla být automaticky vybrána nejvhodnější varianta).

Nadpisy

Pro nadpisy se v textovém editoru zásadně používají styly. Díky nim mají odstavce jednotný vzhled a lze z nich automaticky vygenerovat obsah.

Nadpis není částí odstavce, nýbrž odděleným úsekem textu. Proto nelze text nelze psát tak, že je přímým pokračováním nadpisu. První odstavec v případě nutnosti musí ve své první větě opakovat to, co se nachází v nadpisu. Tj. například kdyby tato kapitola začínala větou „Nadpisy tvoří…“, není možné slovo „Nadpisy“ vynechat a začít odstavec pod nadpisem slovem „tvoří“.

Mezery u interpunkce

Mezery se píšou za čárkou, tečkou, dvojtečkou, středníkem, vykřičníkem, otazníkem atd. Před nimi se nepíší. Končí-li věta zkratkou, píše se vždy jen jedna tečka.

špatně: Já ,ty a on .My ne ! Řekni : proč ?
správně: Já, ty a on. My ne! Řekni: proč?


Závorky

Před levou závorkou se píše mezera, za ní ne. Před pravou se mezera nepíše, za ní ano.

špatně: Nemám( a neměl jsem ).
správně: Nemám (a neměl jsem).


Tvrdé mezery

Tvrdá (nezlomitelná) mezera zabraňuje zalomení řádku na nevhodném místě nebo mezeru s pevnou šířkou (neroztažitelná mezera). Používá se mezi číslem a jednotkami. Tvrdou mezeru používáme též v zápisu data a oddělování tisíců (tisíce však rozhodně neoddělujeme v zápisu roku). Též ze zkratkou jména. V HTML kódu se zapisuje jako  , v textových editorech pak různými kombinacemi kláves (často CTRL+SHIFT+mezera). V tabulce níže je umístění tvrdé mezery vyznačeno podtržítkem, ve třetím sloupci je pak zápis s HTML entitou.

Jednotky: 24_kg 24 kg
Datum: 1._ledna, 1._1._2010 1. ledna, 1. 1. .2010
Čísla: 2_000_000 2 000 000
Zkratky: J._A._Komenský J. A. Komenský

Pomlčky, mínus, lomítko

Na počítačové klávesnici je k dispozici znak, který je vydáván za pomlčku a zároveň za znak mínus. Bohužel není ve skutečnosti ani jedním zmíněným znakem, je to spojovník. Spojovník se používá pro slovní spojení (nebude-li, červeno-modrý, česko-anglický, Brno-město) a neohraničuje se mezerami. Znak pomlčka (tzv. normální, půlčtverčíková) je o něco delší, než spojovník. Jako HTML entita se zapisuje zkratkou –, Levý Alt + 0150. Používá se pro dělení slov na konci řádku (i když to dělají některé programy automaticky). V některých případech se neodděluje mezerami (číselné rozsahy, ve smyslu spojky a nebo proti), avšak ve větě, kde nahrazuje čárku je mezerami od okolních slov oddělován. V tomto případě některé editory automaticky znak spojovník nahrazují znakem pomlčky. Delší (čtverčíková) pomlčka se používá při sazbě básní (HTML entita —, Levý Alt + 0151). Znak mínus se zapisuje HTML entitou −.

Lomítko se sází bez teček (v jednotkách i jako označení rozsahu let).

Spojovník (na klávesnici): nebude-li, červeno-modrý
Pomlčka: 1938–1945, neseděl – stál 1938–1945 neseděl – stál
Mínus: 5 − 3 5 − 3
Lomítko: 5/3, 2008/9, 3 km/h 3 km/h

Pro porovnání plus, minus, pomlčka, spojovník (zvětšeno): + − – -

Uvozovky

České uvozovky (šestky a devítky) se od anglických (které jsou na klávesnici) liší. Jejich HTML entity jsou „ (Levý Alt + 0132) a “ (Levý Alt + 0147). Některé editory je v českém prostředí správně automaticky nahrazují. Uvozovky se v různých jazycích liší.

Procenta

Sazba znaku procent za číslem bez mezery značí přídavné jméno. Tj. 8% znamená osmiprocentní, zatímco 8 % čteme „osm procent“. Podobně se zapisuje 8bitový a 8 bitů.

Krát

Matematické krát je speciální znak, někdy nesprávně zaměňován znakem x (iks). Znak krát „plave“ ve vzduchu, čímž ho čtenář snadno odliší od písmene (např. označení neznámé v matematice). HTML entita znaku krát je × (Levý Alt + 0215).

Pro porovnání – písmeno iks, znak krát (zvětšeno): x ×

Číslovky

Malé číslovky se v textu vypisují slovy (jedna kniha, devět rohlíků).

Věty ani odstavce by neměly začínat číslicí (čtenář neví, zda je to nová věta nebo něco jiného). Používejte formulace, aby takový případ v textu nenastal (například přidáním slova před datum: „Dne 1. května slavíme…“).

Tři tečky

Tři tečky jsou tak zvaná výpustka. Jsou vždy přesně tři. Editor je může automaticky nahradit speciálním znakem (znak tři tečky).

Viz

Viz je české slovo – je to sloveso podívej se. Proto se za ním nepíše tečka (není to zkratka).

Čas

Podle normy ČSN 01 6910:2007 jsou časové údaje odděleny dvojtečkou (např. 22:30 nebo 22:31:01).
Podle Pravidel českého pravopisu je v zápisu času mezi hodinami a minutami tečka (např. 22.31:01, tj. HH.MM:SS).[2]

Číslované body

Číslované body používají buď tečku nebo závorku, nikdy oboje dohromady. Tj. například 1)... 2)...

Úmrtí

Znak pro úmrtí má HTML entitu † (Levý Alt + 0134). Příklad: †

Poznámka k normám

Existující norma ČSN 01 6910:2007 se zabývá tvorbou písemností upravovaných textovými editory, nikoliv typografií. Proto některé otázky řeší jiným způsobem. Poslední existující typografickou normou byla ON 88 2503:1974, která byla k 1. 1. 1994 bez náhrady zrušena. V současné době v České republice neexistuje žádná norma zabývající se pravidly typografie.[3]

Literatura

  • Horný, S.: Počítačová typografie a design dokumentů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997. 288 s. ISBN 80-7169-487-7.

Reference

  1. TeX na české Wikipedii
  2. Časové údaje na ÚJČ ČR
  3. http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Typografické_rady#Poznámka k normám

Externí odkazy